Tiếng Việt | English

16/10/2016 - 08:48

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Trải qua 68 năm xây dựng và trưởng thành (16/10/1948 – 16/10/2016), Ủy ban Kiểm tra (UBKT) và cơ quan UBKT các cấp nói chung, ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Long An nói riêng đã, đang và ngày càng phát triển vững mạnh.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp và thường xuyên của Trung ương và các cấp ủy Đảng, UBKT, cơ quan UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp ủy giao, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong từng thời kỳ.


Tập thể cán bộ, công chức Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

9 tháng năm 2016, toàn ngành Kiểm tra Đảng trong tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đạt những kết quả quan trọng: Giám sát chuyên đề 262 đảng viên, 249 tổ chức Đảng; giám sát thường xuyên 213 đảng viên, 190 tổ chức Đảng; kiểm tra 46 tổ chức Đảng cấp dưới, 106 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết 18 trường hợp đảng viên có đơn thư tố cáo; xem xét xử lý và đề nghị thi hành kỷ luật 86 đảng viên,...

Nội dung tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị nhân sự và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2015-2020; việc thực hiện Chỉ thị số 72-CT/TU ngày 9-3-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc nhiệm kỳ 2015-2020; việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn đạo đức, lối sống,…

Những kết quả của UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh trong các nhiệm kỳ qua và trong 9 tháng năm 2016 thể hiện được tư tưởng chỉ đạo của Đảng trong hoạt động kiểm tra, giám sát, đó là “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”. Công tác thi hành kỷ luật đảng luôn bảo đảm đúng phương châm “Công minh, chính xác, kịp thời”.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chỉ rõ: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ
công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” là mục tiêu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong giai đoạn đất nước chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.


Hội nghị giao ban quí III/2016

Để thực hiện được mục tiêu đó, Đại hội đề ra nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp “Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng” với những nhiệm vụ rất cụ thể. Nhận thức rõ mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp trọng tâm, chủ yếu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần tích cực cho công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh; với vai trò, trách nhiệm và lĩnh vực công tác của mình, ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Long An trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Chủ động trong công tác tham mưu cấp ủy và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ do cấp ủy giao. Chú trọng công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu và kiểm tra đảng viên, tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát; tránh lối tư duy né tránh, ngại va chạm.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát nhiều hơn nữa việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; việc chỉ đạo và thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp; công tác cán bộ; việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án,...

- Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn quá trình kiểm tra sau thực hiện tự phê bình và phê bình với việc xem xét, xử lý đảng viên vi phạm. Thực hiện có hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng gắn với quán triệt, thực hiện nghiêm túc và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân được chỉ ra qua kiểm điểm, nhất là các vấn đề tồn đọng, bức xúc ở các địa phương, đơn vị.


Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Có biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng nội dung và tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thực hiện Đề án “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An” theo Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả tiểu Đề án “Bố trí UBKT và Thanh tra” - một bộ phận của Đề án “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An”. Tham gia thực hiện Đề án công tác cán bộ của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Đề xuất thực hiện giải pháp về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức ngành.

- Quan tâm xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên môn, phẩm chất và uy tín của đội ngũ cán bộ, công chức ngành. Xây dựng kế hoạch thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ từ đầu nhiệm kỳ gắn với công tác quy hoạch cán bộ của ngành.

Với truyền thống vẻ vang của ngành, tin tưởng rằng, mỗi tập thể, cá nhân cán bộ, công chức ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Long An tiếp tục và không ngừng phát huy những phẩm chất tốt đẹp của đội ngũ những người làm công tác kiểm tra: bản lĩnh, kiên quyết, kiên trì, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đoàn kết một lòng để cùng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Long An ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Lê Thanh Nghiêm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết