Tiếng Việt | English

31/05/2023 - 11:08

Tăng cường đoàn kết để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Đoàn kết là nhân tố hết sức quan trọng tạo nên sức mạnh và là một trong những cơ sở để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững niềm tin tuyệt đối của nhân dân vào Đảng.

Tuy nhiên, ở một vài nơi vẫn còn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhất là tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ còn xảy ra;... làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào Đảng, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch tăng cường chống phá, đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”. Vì vậy, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng là điều kiện quan trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy Đảng cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tăng cường hiệu quả của công tác tư tưởng, chính trị, tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, cần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, trong sạch về đạo đức, lối sống, gắn bó với nhân dân; có trách nhiệm cao trong công tác, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Tiếp tục nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, mở rộng dân chủ trong Đảng, tạo sự đoàn kết, chung sức, chung lòng, thống nhất về ý chí và hành động nhằm phát huy mọi tiềm lực, mọi sức mạnh của tập thể, của đơn vị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy đủ về số lượng và chất lượng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; tác phong khoa học, nhạy bén, nhiệt huyết trong công tác; chủ động, sáng tạo đề xuất những chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy sức mạnh của toàn dân, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Đặc biệt, mọi chủ trương, đường lối đều phải được dân biết, dân làm và dân kiểm tra, tạo thành khối đại đoàn kết rộng lớn thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.

Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng là cơ sở tạo niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, tập hợp, vận động và phát huy sức mạnh của toàn dân thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống./.

Lan Như

Chia sẻ bài viết