Tiếng Việt | English

11/03/2017 - 09:02

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW: Kết quả bước đầu

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An ban hành Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 16/9/2016 và tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong các tổ chức thuộc hệ thống chính trị các cấp và quần chúng nhân dân trong tỉnh.

Đến nay, hầu hết các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đều xây dựng, ban hành k