Tiếng Việt | English

17/09/2015 - 09:57

Tỉnh ủy Long An

Tiếp thu các ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX

Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị đột xuất thảo luận về việc tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Tỉnh ủy khóa IX và cho ý kiến về nhân sự trình Đại hội (ĐH) X Đảng bộ tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo tổng hợp các ý kiến tiếp thu từ Kết luận của Trung ương tại cuộc làm việc cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình ĐH lần thứ X Đảng bộ tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2015-2020 và ý kiến đóng góp của ĐH các Đảng bộ cấp trên cơ sở, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Hội nghị đã tiếp thu nhiều ý kiến hay, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh để bổ sung vào dự thảo Báo cáo chính trị, trong đó có một số nội dung cụ thể như:

Chủ đề ĐH là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; phát huy tối đa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế để đưa Long An phát triển nhanh và bền vững” thay cho chủ đề đã nêu tại dự thảo Báo cáo chính trị.

Về các chỉ tiêu chủ yếu: Thống nhất bỏ chỉ tiêu “Phấn đấu đến năm 2020, cơ bản đạt các tiêu chí của tỉnh công nghiệp”; điều chỉnh chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm của tỉnh (theo giá so sánh 2010) còn 9-9,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 80-85 triệu đồng/người/năm; không đưa tốc độ tăng trưởng của từng khu vực kinh tế và cơ cấu kinh tế 3 khu vực I, II, III vào bảng chỉ tiêu chủ yếu; bổ sung 50% lúa chất lượng cao vào chỉ tiêu sản lượng lương thực bình quân; điều chỉnh chỉ tiêu “60% xã đạt bộ tiêu chí quốc gia (mới) về y tế” thành “Trên 60% xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế theo Quyết định số 4667/QD-BYT, ngày 7-11-2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế”; điều chỉnh lại các chỉ tiêu như: Kim ngạch xuất nhập khẩu đến năm 2020 tăng bình quân 15%/năm; tỷ lệ đầu tư xã hội trên GRDP đạt 40-42%; trên 80% số thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục THPT và tương đương; tỷ lệ người có bảo hiểm y tế đạt 80%; đạt tỷ lệ 8 bác sĩ/vạn dân; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 10%; bỏ chỉ tiêu “Phấn đấu có từ 50% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”, đưa vào nhiệm vụ, giải pháp thực hiện,...

Về các chương trình đột phá, thống nhất thay “Chương trình xây dựng chính quyền địa phương điện tử, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh” bằng “Chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao”.

Về các công trình trọng điểm: Không đưa công trình Khu liên hợp Văn hóa-Thể thao tỉnh thành công trình trọng điểm của nhiệm kỳ mà đưa vào nhiệm vụ, giải pháp để từng bước lãnh đạo thực hiện; bổ sung công trình xây dựng trục hạ tầng giao thông đô thị Tân An - Bến Lức.

Hội nghị giao Tổ giúp việc Tiểu ban Nội dung ĐH tiếp tục chỉnh sửa một số từ ngữ cho chuẩn xác, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị trình ĐH./.

TH

Chia sẻ bài viết