Tiếng Việt | English

25/01/2021 - 08:28

Vai trò của Hội Nhà báo với việc nâng cao nghiệp vụ và đạo đức của người làm báo

Những năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ 2016-2020, với vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) tỉnh Long An đã đạt những kết quả rất thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đội ngũ phóng viên đang tác nghiệp. Ảnh: Tư liệu

Đội ngũ phóng viên đang tác nghiệp. Ảnh: Tư liệu

Hội không ngừng được củng cố, kiện toàn theo hướng tăng cường phối hợp các ban, ngành liên quan, các cơ quan thông tin, báo chí để đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên và từng cơ quan báo chí được nâng lên. Cơ chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ định hướng, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, HNBVN tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp thực hiện nghiêm túc theo Quyết định 664-QĐ/TU, ngày 16/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, HNBVN tỉnh Long An và các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh có liên quan trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí”.

Bên cạnh đó, Hội quan tâm tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo chí; bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên. Các hoạt động nghiệp vụ báo chí được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Thường trực HNBVN tỉnh phối hợp tốt với cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí tổ chức, vận động cán bộ, hội viên tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi đôi với thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị quan trọng trên, trong thời gian tới HNBVN tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung công tác trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX), đặc biệt là Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo trong tình hình mới” làm cho cán bộ, hội viên, đội ngũ những người làm báo nhận thức đầy đủ về vị trí, vài trò của Hội Nhà báo trong đời sống chính trị cả nước nói chung, nói riêng của tỉnh, qua đó thúc đẩy hơn nữa chất lượng hoạt động của tổ chức Hội.

Hai là, HNBVN tỉnh cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức và phương thức hoạt động; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, động viên, cổ vũ người làm báo hoàn thành tốt trọng trách của mình, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Bốn là, chú trọng công tác chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ làm báo tỉnh nhà có tính chiến đấu, có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, không ngừng học tập, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, cập nhật công nghệ làm báo hiện đại để sáng tạo nên những tác phẩm báo chí thấm đẫm tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, tính nhân văn, nghiêm túc thực hiện Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam. Thực sự là những người có ảnh hưởng xã hội và tác động lớn đến việc định hướng dư luận xã hội trong thời gian tới.

Năm là, tăng cường công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo Hội, có cơ chế đặc thù thu hút cán bộ có kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý làm công tác Hội; thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý vi phạm, phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra tình trạng hội viên vi phạm pháp luật, quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

Trong giai đoạn hiện nay, đặt ra trọng trách cho báo chí là phải tiếp tục phát huy vai trò, đổi mới phương pháp để thông tin chính thống kịp thời đến bạn đọc, định hướng dư luận, đẩy lùi thông tin sai lệch, tiêu cực, gây tác động xấu đến đời sống xã hội. HNBVN tỉnh Long An cần tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức hội nghề nghiệp, là nơi tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển bền vững của nền báo chí cách mạng Việt Nam./.

Minh Ngọc(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Chia sẻ bài viết