Tiếng Việt | English

21/03/2023 - 08:54

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong giai đoạn mới phải được thực hiện nghiêm minh, nhất quán, trên tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân gắn với thực hiện nghiêm túc nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả.

Tỉnh Long An là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng bộ tỉnh lãnh, chỉ đạo, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; xây dựng chính quyền địa phương và tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp đạt những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Nhà nước vẫn còn những hạn chế nhất định như công tác xây dựng pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương và thi hành pháp luật trên một số lĩnh vực chưa đạt hiệu quả theo yêu cầu; ý thức chấp hành pháp luật trong một bộ phận cán bộ, công chức và người dân chưa cao; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có lúc thực hiện chưa kịp thời, sâu, rộng; hoạt động giám sát của HĐND, cơ quan dân cử với các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan tư pháp tiến hành chưa thường xuyên, vai trò giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội còn hạn chế;...

Trước thực trạng trên, Tỉnh ủy ban hành chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới. Theo đó, việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới trên quan điểm kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới và bảo đảm sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ; giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; giữa thực hành dân chủ XHCN và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, kiên trì, hiệu quả,… góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đặc biệt, chú trọng nhất quán nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền hành pháp, tư pháp dưới sự giám sát của nhân dân. Bên cạnh đó, việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN phải bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, lấy con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển đất nước nói chung, trên địa bàn tỉnh nói riêng.

Thượng tôn pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân

Thông thin từ Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới, tỉnh đặt mục tiêu thực hiện nghiêm minh, nhất quán, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số chuyên nghiệp, hiện đại; bộ máy chính quyền và các cơ quan tư pháp tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, thực hiện sự chuyên nghiệp, liêm chính, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu xây dựng tỉnh trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động, bền vững dẫn đầu về quy mô kinh tế của Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong đó, đến năm 2030, tập trung thực hiện đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời các chủ trương, quy định về bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo thẩm quyền và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực thi pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức nhằm đạt mục tiêu thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội. Hoàn thiện cơ chế phối hợp, phân công, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền, bảo đảm quyền lực nhà nước là thống nhất, được kiểm soát hiệu quả.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp bảo đảm HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đối với tổ chức bộ máy, đến năm 2030 sẽ cơ bản hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng hệ thống cơ quan hành chính các cấp phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, chuyên nghiệp, liêm chính, chí công, vô tư, gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số chuyên nghiệp, hiện đại.

Tỉnh tiếp tục thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền theo quy định đi đôi với nâng cao năng lực thực thi công vụ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, góp phần xây dựng hệ thống các cơ quan tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, chế độ XHCN, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân,.../.

Để bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân, cả hệ thống chính trị cần tiếp tục phát huy tốt các hình thức dân chủ trực tiếp của nhân dân; phát huy vai trò của nhân dân tham gia thảo luận và kiến nghị với các cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết, phản hồi ý kiến, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân; thực hiện tốt việc tiếp dân định kỳ, thường xuyên của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền theo quy định.

Đồng thời, phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường pháp chế, đề cao đạo đức xã hội và trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện dân chủ cực đoan, dân chủ hình thức; xử lý nghiêm mọi hành vi lợi dụng dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết