Tiếng Việt | English

24/06/2024 - 10:22

Bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ

Để thế hệ trẻ phát huy được những giá trị tốt đẹp mà Đảng và Nhà nước ta đã xây dựng và giữ gìn, không gì khác ngoài con đường là bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ. Lấy đạo đức cách mạng làm gốc để từ đó khơi dậy lòng yêu nước thông qua các phong trào của thanh niên (TN); cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chuyên đề thường xuyên gắn với hoạt động công tác Đoàn các cấp.

Trong Di chúc, sau phần nói về Đảng, Bác Hồ căn dặn: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Người nhấn mạnh: Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa "hồng" vừa "chuyên". Vì vậy, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh, thiếu niên có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, củng cố niềm tin, bản lĩnh chính trị, xây dựng thế hệ trẻ có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ đất nước theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hơn bao giờ hết là thực hiện lời di huấn của Người. Lực lượng TN trong các thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, kiến thiết đất nước luôn có vai trò, vị trí quan trọng "Đâu cần TN có, việc gì khó có TN". TN dám nghĩ, dám làm bằng bản lĩnh, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đảng luôn đặt niềm tin vào TN trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đổi mới đất nước. Trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người, TN luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Chăm lo, phát triển TN vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, cần xây dựng tổ chức Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, xứng đáng là cánh tay đắc lực và đội hậu bị tin cậy của Đảng.

Đại hội XIII của Đảng cũng đã đề ra yêu cầu phải "tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão khát vọng vươn lên". Trong các cuộc cách mạng giành lại bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân thì không ít sự hy sinh của các thế hệ TN đã trở thành huyền thoại. Trong thời bình thì sự đóng góp của TN minh chứng với các hoạt động "sáng mãi lửa nhiệt huyết". Tinh thần xung kích, sáng tạo không ngại khó, ngại khổ của TN trong đại dịch Covid-19 là minh chứng sống động và tự hào. Nhiều tấm gương TN không ngại nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm và sự khắc nghiệt của điều kiện phòng, chống dịch. Những việc làm này là biểu hiện của tinh thần xung kích, tình nguyện vì lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân là mục đích tối thượng của lý tưởng cách mạng. Từ trong những phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể của tổ chức Đoàn, Hội và các cá nhân điển hình tiên tiến.

Với phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", những năm gần đây, tổ chức Đoàn đã góp phần thiết thực trong công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tổ chức Đoàn luôn thể hiện tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, triển khai các chính sách, pháp luật của Nhà nước với sự tham gia tích cực của đoàn viên, TN. Qua đó, tạo chuyển biến trong nhận thức, nâng cao ý thức chính trị, củng cố niềm tin của TN vào sự nghiệp đổi mới đất nước với mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hiện nay, với những diễn biến phức tạp khó đoán định trước của thế giới, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, những vấn đề phát sinh của thời đại và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, tuy nhiên, với những kết quả, thành tựu to lớn gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đã được Đại hội XIII tổng kết khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển của thời đại. Điều này cũng khẳng định và củng cố niềm tin của TN vào lý tưởng cách mạng, khơi dậy sức mạnh và khát vọng cống hiến của TN vào sự nghiệp chung của đất nước.

Với mặt trái của cơ chế thị trường, sự phát triển như “vũ bão” của công nghệ thông tin, mạng xã hội đã tác động đến một bộ phận TN trẻ người, non kinh nghiệm sống, thiếu hiểu biết pháp luật đã bị xúi giục, lôi kéo vào những hành động chống phá công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa bằng những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những hành động điên rồ mất kiểm soát,... Một bộ phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Một số ít TN bị thế lực thù địch lôi kéo mua chuộc bằng những lời hứa hẹn, làm giảm lòng tin với Đảng, Nhà nước ta. Thực trạng trên không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin, ý chí của TN mà còn đe dọa tới tương lai của đất nước.

Chính vì vậy, cần phát huy trách nhiệm trong việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục TN. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quan trọng của Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh, gia đình, nhà trường và xã hội. Trách nhiệm ấy phải được cụ thể hóa thành những chủ trương, chính sách, giải pháp cụ thể, phù hợp và phải được thực hiện thường xuyên, kiên trì. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho TN hiện nay cần làm những nhiệm vụ sau:

Trước hết, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị các cấp và toàn xã hội về tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược lâu dài của việc giáo dục tư tưởng cách mạng đối với TN. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống yêu nước và cách mạng cho TN.

Bên cạnh đó, cần quan tâm đến nhu cầu, lợi ích của TN, tổ chức TN tham gia tích cực vào phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của TN trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời, giáo dục TN tinh thần dám nghĩ, dám làm với những việc làm sáng tạo, ra sức làm giàu cho quê hương, đất nước./.

Bồi đắp đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới

Bồi đắp đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới 

Ngày 09/5/2024, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên (CBĐV) trong giai đoạn mới (Quy định 144), gồm 6 điều với 21 điểm.

ThS. Nguyễn Tấn Hải

Chia sẻ bài viết