Tiếng Việt | English

08/03/2018 - 11:38

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác Mặt trận năm 2018. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Long An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh chủ trì.

Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác Mặt trận năm 2018

Chương trình tập huấn gồm 8 nội dung: Quán triệt và định hướng công tác Mặt trận năm 2018 theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII); Hướng dẫn công tác tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024); Triển khai kế hoạch trọng tâm công tác dân chủ - pháp luật năm 2018; Hướng dẫn hoạt động trọng tâm công tác phong trào năm 2018; Hướng dẫn sơ kết thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT, ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc; Quán triệt, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo của MTTQ Việt Nam năm 2018; Hướng dẫn công tác đối ngoại - kiều bào năm 2018; Đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp, đoàn kết tôn giáo gắn với việc triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác chuẩn bị tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024) vì đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam.

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu, MTTQ Việt Nam các cấp cụ thể hóa các nội dung được quán triệt để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện và yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi địa phương. Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng tập trung, làm tốt hơn vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân thông qua việc tăng cường tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân, thực hiện giám sát, phản biện xã hội; tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đặc biệt quan tâm chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX./.

Như Uyên

Chia sẻ bài viết