Tiếng Việt | English

10/06/2015 - 16:05

Đảng bộ Tiểu đoàn huấn luyện cơ động: Hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015, các cấp ủy Đảng cơ bản phát huy được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Cán bộ, đảng viên có lập trường, tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, đoàn kết thống nhất ý chí và hành động; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra từ Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được khắc phục tốt; xây dựng lề lối, tác phong công tác khoa học với phương châm “Làm việc theo quy chế, điều hành theo kế hoạch và quản lý theo điều lệnh”. Công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật từng bước được cải thiện; thường xuyên quán triệt tình hình, nhiệm vụ để mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thấy được những thuận lợi, khó khăn, từ đó đề ra chương trình hành động phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Tiểu đoàn xác định những chủ trương, giải pháp cụ thể cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tập trung tuyên truyền giáo dục về truyền thống, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội./.

Phạm Khắc Thụ 

Chia sẻ bài viết