Tiếng Việt | English

21/05/2024 - 10:33

Long An: Chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước  

UBND tỉnh Long An chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư, bên mời thầu;...chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024.

UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh công tác đầu thầu trong sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, bên mời thầu, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật; chủ động tự tiến hành thanh, kiểm tra, rà soát quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do mình làm người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu để kịp thời phát hiện các thiếu sót và kịp thời khắc phục hậu quả (nếu có).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trong việc thi hành pháp luật hiện hành nếu trường hợp triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu không đúng quy định của pháp luật hoặc triển khai thực hiện để xảy ra thiếu sót, sai phạm nhưng không kịp thời khắc phục (nếu có).

Các chủ đầu tư, bên mời thầu, các cơ quan, đơn vị thẩm định và quản lý công tác đấu thầu thực hiện nghiêm các nội dung cụ thể theo nhiệm vụ, chức năng được phân công. Chủ đầu tư, bên mời thầu thường xuyên cập nhật, nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về đấu thầu để thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng. Tự quyết định và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật về đấu thầu, bảo đảm tổ chức lựa chọn nhà thầu hiệu quả, nhanh chóng theo đúng quy định. Quán triệt và tập trung chỉ đạo chấn chỉnh ngay công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là công tác đấu thầu của cơ quan, đơn vị mình trên cơ sở phải bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình; các chủ đầu tư tăng cường trách nhiệm trong thực hiện;...

UBND tỉnh giao giao thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;...căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện, hạn chế các sai sót, kịp thời khắc phục các sai sót trong công tác đấu thầu, bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, tạo môi trường thông thoáng cho các nhà thầu tham dự thầu, tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đấu thầu, góp phần triển khai, thực hiện hiệu quả đầu tư công, thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết