Tiếng Việt | English

10/10/2021 - 18:21

Long An: Đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68

Ngày 09/10, UBND tỉnh Long An có công văn số 9881/UBND-VHXH về việc tiếp tục đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện việc rà soát lập danh sách, đề nghị hỗ trợ cho các nhóm đối tượng, bảo đảm hoàn thành việc rà soát danh sách ở cấp huyện trước ngày 30/10/2021. Ảnh minh họa: A.T

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2199/KH-UBND ngày 12/7/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo Nghị quyết số 68/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Long An và Quyết định số 8811/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 về việc sửa đổi Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 6652/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm kịp thời triển khai thực hiện trên tinh thần công khai, minh bạch. Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến ngày 08/10/2021, tỉnh Long An đã triển khai hỗ trợ cho 435.738 người thuộc các nhóm đối tượng với tổng kinh phí 357.888.099.869 đồng, trong đó hỗ trợ trực tiếp cho 137.575 người với số tiền 245.343.375.000 đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều địa phương hiện nay thực hiện còn chậm, chỉ mới thực hiện hỗ trợ cho nhóm đối tượng (người lao động tự do, đối tượng tạm hoãn hợp đồng lao động) chưa chủ động rà soát, đề nghị hỗ trợ cho các nhóm đối tượng còn lại (chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em, người đang điều trị Covid-19, người cách ly y tế,...) theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trước thực tế trên và để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

Đối với các nhóm đối tượng thụ hưởng đã được UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện chi hỗ trợ; báo cáo quyết toán kinh phí, đối tượng đã chi (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước cùng cấp) gửi về Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

Đối với các nhóm đối tượng còn lại: Yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, lập danh sách, kinh phí đề nghị hỗ trợ cho các đối tượng, chậm nhất ngày 30/10/2021 hoàn thành, gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính để thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Sau thời hạn nêu trên, địa phương nào chưa hoàn thành việc rà soát danh sách, đề nghị hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì chịu trách nhiệm bố trí ngân sách của địa phương để chi trả và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 2199/KH-UBND ngày 12/7/2021 về việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 7131/UBND-VHXH ngày 20/7/2021, Công văn số 7233/UBND-VHXH ngày 21/7/2021 và Công văn so 8750/UBND- VHXH ngày 02/9/2021 cảu UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện việc rà soát lập danh sách, đề nghị hỗ trợ cho các nhóm đối tượng, đảm bảo hoàn thành việc rà soát danh sách ở cấp huyện trước ngày 30/10/2021. Đồng thời, khẩn trương thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/11/2021./.

BLA

Chia sẻ bài viết