Tiếng Việt | English

03/09/2015 - 11:50

Long An viết tiếp truyền thống hào hùng

Ngày 1-9-2015, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cựu chiến binh, cán bộ hưu trí và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh hội tựu về Hội trường Thống Nhất tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2015). Đây là dịp để những người con Long An thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc về sự cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cách mạng, đã xả thân vì độc lập, tự do, vì sự trường tồn và phát triển của quê hương, đất nước.


Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Mẹ Việt Nam Anh hùng

Quê hương từng bước đổi mới

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến, với ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong xây dựng quê hương, Đảng bộ và nhân dân Long An đã khắc phục mọi khó khăn, tập trung tài lực, vật lực vào việc xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Thành tích đáng tự hào nhất là thực hiện chương trình khai phá vùng đất hoang hóa Đồng Tháp Mười thành vùng lương thực trọng điểm của tỉnh và cả nước.

Về tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Ba không giấu được niềm xúc cảm: “Quê hương được tươi đẹp như ngày hôm nay cũng nhờ trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ và nhân dân Long An đã gan dạ đấu tranh, thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

Gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Long An đã đạt những thành tựu to lớn. Nét nổi bật nhất trong 5 năm trở lại đây là tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm của tỉnh luôn được duy trì ở mức bình quân 11,25%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng ổn định, sản lượng lương thực bình quân hằng năm đạt trên 2,75 triệu tấn. Cơ cấu ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp chế biến, công nghiệp cơ khí tăng dần tỷ trọng, giảm dần những ngành công nghiệp thâm dụng lao động, đất đai, gây ô nhiễm môi trường.

Cùng với sự tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh không ngừng phát triển, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc. Các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người có công với cách mạng và các đối tượng xã hội được các cấp, các ngành phối hợp thực hiện tốt, góp phần ổn định và cải thiện đời sống người dân. Công tác giải quyết việc làm - giảm nghèo ngày càng được quan tâm thực hiện đạt một số kết quả quan trọng, ước tính tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2,5% vào cuối năm 2015.

Quốc phòng, an ninh, nội chính được tăng cường, chủ quyền lãnh thổ biên giới được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động đối ngoại. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Nhận thức và hành động của công tác xây dựng Đảng được nâng lên, nhất là trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Viết tiếp truyền thống vẻ vang

Lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta đã ghi lại biết bao kỳ tích, trong đó, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một kỳ tích chói lọi, mà hào quang của nó ngày càng thêm rực rỡ, tầm vóc vĩ đại của nó càng được nâng cao cùng với những thắng lợi nối tiếp của cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Long An nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị to lớn của một sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc; càng thêm yêu quý và trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và tự do. Đồng thời, giúp thế hệ trẻ thể hiện lòng tri ân sâu sắc về sự cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cách mạng, của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, thương binh đã xả thân vì độc lập, tự do, vì sự trường tồn của dân tộc, sự đổi mới của quê hương.

Theo Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Võ Lê Tuấn, tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, UBMTTQ Việt Nam tỉnh sẽ phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, UBMTTQ tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày Vì người nghèo”, “Lá lành đùm lá rách”,...

Đại diện tuổi trẻ Long An, Bí thư Tỉnh đoàn - Bùi Quốc Bảo hứa hẹn: Tuổi trẻ Long An tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn-Hội-Đội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xứng đáng là lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đặc biệt, thanh niên xung kích thực hiện tốt các phong trào, công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực: Sản xuất, kinh doanh giỏi, chung sức xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; bảo vệ môi trường, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, trẻ em, người nghèo neo đơn,...

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Nam Việt kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và quân, dân tỉnh nhà, những người con Long An đang sinh sống, làm việc, công tác, học tập ở trong và ngoài nước hãy tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước tiến lên, quyết tâm xây dựng quê hương Long An ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đặc biệt, trước mắt là tập trung phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh ở mức cao nhất và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết