Tiếng Việt | English

14/01/2022 - 13:52

Ngành Nội vụ triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Ngày 14/01, Giám đốc Sở Nội vụ Long An - Võ Thanh Phong chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ.

Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ - Nguyễn Tư Long phát biểu tại hội nghị

Năm 2021, ngành Nội vụ kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch công tác thuộc lĩnh vực nội vụ. Trong đó, tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của tỉnh bảo đảm được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ngành tiếp tục rà soát, thực hiện Đề án của Tỉnh uỷ về “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII)” gắn với triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến

Việc thực hiện tinh giản biên chế bảo đảm tỷ lệ quy định theo tiến độ đề ra. Đồng thời, thực hiện tốt việc giải quyét chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp thẩm quyền. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, chính sách, việc phân cấp quản lý, sử dụng,… đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Tập trung triển khai thực hiện Đề án giải quyết tài liệu tích đống của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của tôn giáo, xử lý tốt một số vấn đề về tôn giáo không để xảy ra điểm nóng; đôn đốc và nâng cao chất lượng xét thi đua, khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Ngoài ra, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, sở tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác phối hợp huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng tình nguyện trong và ngoài tỉnh tham gia công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe một số ý kiến tham luận, trao đổi của các đơn vị, trong đó, tập trung vào phân tích, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện công tác nội vụ; công tác tôn giáo, từ đó có những đề xuất, giải pháp tháo gở nhằm  tạo tiền đề thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác nội vụ trong năm 2022./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết