Tiếng Việt | English

20/03/2024 - 07:50

Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV) nói chung và đội ngũ CBĐV ở cơ sở nói riêng có vị trí và vai trò rất quan trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Cấp cơ sở là cấp thấp nhất trong hệ thống chính trị, là nơi trực tiếp đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết (NQ) của Đảng vào cuộc sống, nơi hàng ngày, hàng giờ tiếp xúc với người dân; đồng thời, còn là nơi kiểm nghiệm tính đúng đắn trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đội ngũ CBĐV ở cơ sở được xem là “cầu nối” giữa Đảng với Nhân dân. Thời gian qua, đội ngũ CBĐV ở cơ sở đã phát huy tốt vai trò, trực tiếp thực hiện công tác BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đội ngũ CBĐV ở cơ sở thông qua việc hàng ngày tiếp xúc với quần chúng Nhân dân, trực tiếp sinh hoạt cùng Nhân dân nơi cư trú đã nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh, mâu thuẫn, bức xúc trong đời sống Nhân dân, từ đó, đề xuất hướng giải quyết nhanh chóng, kịp thời, làm cho những mâu thuẫn đó không tích tụ, trở thành những “điểm nóng” để các thế lực thù địch có cơ hội lợi dụng.

Căn cứ vào những yêu cầu thực tiễn đặt ra, đội ngũ CBĐV ở cơ sở tham gia vào công tác xây dựng, ban hành và thực thi các NQ, chương trình hành động hoặc tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền đề ra các chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, đội ngũ CBĐV ở cơ sở quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đến quần chúng Nhân dân tại cơ sở để mỗi người hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng và ý thức được trách nhiệm của mình trong việc BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Mặt khác, với chức trách, nhiệm vụ của mình, đội ngũ CBĐV ở cơ sở tiến hành kiểm tra, giám sát các cá nhân, tổ chức, đoàn thể do mình phụ trách về việc thực hiện nhiệm vụ BVNTTT để nhân rộng, phát triển những cách làm hay, những mô hình tiêu biểu, những điển hình tiên tiến, xuất sắc; kịp thời điều chỉnh, uốn nắn những cá nhân, tổ chức, đoàn thể chưa thực hiện tốt nhiệm vụ.

Thông qua đó, đội ngũ CBĐV ở cơ sở nêu gương trong việc thực hiện nhiệm vụ BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn. CBĐV ở cơ sở còn trực tiếp tham gia viết tin, bài, chia sẻ nội dung liên quan đến công tác BVNTTT của Đảng trên báo, tạp chí, trang thông tin của địa phương và các trang mạng xã hội,... Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ đối với CBĐV và Nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm CBĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhận định: “Một bộ phận CBĐV, trong đó có cả CB lãnh đạo, quản lý nhận thức chưa đầy đủ tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói chưa đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật”,... Trong đó, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; sa sút về ý chí chiến đấu, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; thậm chí còn phụ họa theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc xây dựng Đảng và tổ chức sinh hoạt đảng.

Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, cơ hội, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch thường xuyên chống phá Đảng và Nhà nước ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc.

Vì vậy, để công tác BVNTTT của Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi trong bối cảnh mới, Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tăng cường BVNTTT của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Để phát huy vai trò của đội ngũ CBĐV nói chung, cấp cơ sở nói riêng, mỗi CBĐV cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

CBĐV phải thực sự là những chiến sĩ xung phong, đi đầu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; thường xuyên trau dồi, học tập, nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Tiếp tục thực hiện nghiêm NQ Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các quy định về nêu gương của CBĐV; tự giác tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng.

Tích cực tuyên truyền, làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống tinh thần ở nước ta. Thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, kịp thời luận giải những vấn đề lý luận mới, khó, còn nhiều ý kiến khác nhau, tạo sự đồng thuận trong nhận thức xã hội.

Bằng các hình thức tuyên truyền phù hợp, mỗi CBĐV giúp nhân dân hiểu rõ và nắm vững bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thấy rõ bản chất phản động của những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch;...

Chú trọng nâng cao ý thức trong tiếp cận thông tin; nắm vững và chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin theo quy định của Hiến pháp, Luật Tiếp cận thông tin và Luật An ninh mạng.

Khi tham gia mạng xã hội, CBĐV cần nghiêm túc thực hiện điều lệ và quy định kỷ luật của Đảng, của tổ chức mà mình là thành viên; đồng thời, chấp hành Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Mỗi CBĐV cần sáng suốt, nhạy bén, kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, luồng thông tin xấu, độc ngay từ những biểu hiện nhỏ nhất, trong mọi mặt của đời sống xã hội, với những phương thức linh hoạt, phù hợp từng đối tượng; vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá tinh vi dựng lên những câu chuyện xuyên tạc, tạo ra tin đồn đoán “nửa thực, nửa hư” tung lên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận xã hội nhằm hướng lái, đả kích theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, của cả hệ thống chính trị mà trước hết là của mỗi CBĐV. Mỗi CBĐV thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp nêu trên sẽ góp phần đấu tranh phản bác hiệu quả các luận điệu sai trái, thù địch, giảm tác hại từ những âm mưu, chiêu trò, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, góp phần BVNTTT của Đảng, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Trần Văn Toàn (Trường Chính trị Lê Duẩn)

Chia sẻ bài viết