Tiếng Việt | English

18/07/2017 - 21:39

Quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

Ngày 18/7, Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết (NQ) hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).


Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh - Nguyễn Tứ Linh quán triệt Nghị quyết

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh - Nguyễn Tứ Linh quán triệt 3 NQ chuyên đề được ban hành vào ngày 03/6/2017. Đó là NQ số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; NQ số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; NQ số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Qua học tập giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận định rõ hơn về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa;… Đồng thời hoàn thiện thể chế kinh tế đi đôi với hoàn thiện thể chế chính trị mà trọng tâm là đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và cán bộ./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết