Tiếng Việt | English

25/04/2024 - 11:33

Tiếp tục nâng cao hiệu quả chỉ đạo, định hướng và xử lý thông tin báo chí

Những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả Quyết định số 664-QĐ/TU, ngày 16/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo (BTG) Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí”; Chương trình hành động số 37-CTr/TU, ngày 12/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW, ngày 14/6/2022 của BTG Trung ương về “Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động của báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay”. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin báo chí, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Hiện tỉnh có 4 cơ quan báo chí: Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Tạp chí Kinh Tế - Công Nghiệp và Tạp chí Văn Nghệ Long An; đồng thời, có đầy đủ các loại hình báo chí: Báo nói, báo hình, báo in và báo điện tử. Ngoài ra, còn có 46 trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước; 5 trang thông tin điện tử của các đoàn thể; 13 trang thông tin điện tử tổng hợp; 5.259 website nội bộ, ứng dụng chuyên ngành và cá nhân; 188 fanpage Facebook, trong đó có 45 fanpage Facebook thuộc các cơ quan Đảng và Nhà nước trong tỉnh. Hơn nữa, trên địa bàn tỉnh có 2 cơ quan báo chí Trung ương thường trú (Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân); 51 phóng viên, nhà báo thuộc 42 cơ quan báo chí ngoài tỉnh đăng ký tác nghiệp trên địa bàn.

Các cơ quan báo chí của tỉnh đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong sản xuất và hướng tới độc giả trên nền tảng số, đầu tư nâng cao chất lượng tuyến tin, bài, trang báo, chương trình, bản tin bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động của báo và tạp chí của mình. Nhiều tác phẩm báo chí đáp ứng yêu cầu, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân quan tâm, theo dõi, chia sẻ; phát huy hiệu quả tuyên truyền, định hướng dư luận, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương; kịp thời phản ánh toàn diện đời sống KT-XH trên địa bàn.

Các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, định hướng của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí trong nội dung thông tin. Đội ngũ những người làm báo luôn nêu cao trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tích cực phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, những thành tựu của công cuộc đổi mới; duy trì thường xuyên chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với những tuyến bài đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội, công tác khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ;… góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Báo chí ngày càng thể hiện đậm nét hơn “diễn đàn của Nhân dân”, phản ánh nhiều hơn những vấn đề dân sinh; chủ động trong đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực; thông tin kinh tế được quan tâm, mở rộng; tính phản biện được khẳng định như một chức năng quan trọng và là một bộ phận của phản biện xã hội; thông tin đối ngoại được đẩy mạnh. Nhạy bén với những vấn đề cần giải quyết trong đời sống xã hội, một số cơ quan báo chí còn tổ chức nhiều chương trình, chuyên trang, chuyên mục hấp dẫn, thiết thực, giàu tính sáng tạo,...

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã kịp thời cung cấp thông tin về các hoạt động của địa phương, đơn vị; xử lý những thông tin, vụ việc báo chí phản ánh trên địa bàn bảo đảm thời gian, hiệu quả. Nhiều địa phương, đơn vị chủ động ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền trên Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An với hàng ngàn tin, bài phản ánh tình hình thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, cấp ủy các địa phương, đơn vị luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện khá tốt chủ trương về công tác mua, đọc báo và tạp chí của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 23/7/1998 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sử dụng báo Đảng nói chung và Báo Long An nói riêng ở các tổ chức cơ sở Đảng, bảo đảm đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Trong sinh hoạt thường kỳ, hầu hết các chi bộ đều bố trí thời gian hợp lý điểm các nội dung quan trọng được phản ánh trên báo chí, đặc biệt là các vấn đề được dư luận quan tâm, các chủ trương, chính sách mới, các gương điển hình tiên tiến và các mô hình phát triển KT-XH hiệu quả.

Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí trên đia bàn tỉnh tiếp tục được đổi mới. BTG  Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí hàng tháng, hàng quí theo quy định hoặc đột xuất khi có nội dung tính chất quan trọng, những vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm để cung cấp thông tin, định hướng dư luận, bảo đảm khách quan, trung thực, chính xác; đồng thời, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh, chỉ đạo các cơ quan liên quan làm rõ thông tin báo chí phản ánh, giải quyết theo thẩm quyền và chủ động thông tin kết quả kiểm tra, giải quyết các vụ việc cho báo chí theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp quản lý, xử lý nghiêm đối với cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo, cán bộ, công dân vi phạm Luật Báo chí.

Để tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các quy định của Trung ương và Tỉnh ủy về sự phối hợp giữa BTG Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí và tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay, các cấp, các ngành tăng cường phối hợp thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra trong nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục tạo môi trường báo chí hoạt động lành mạnh, phát huy tốt vai trò tuyên truyền và phản biện xã hội. Các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin báo chí phản ánh nhằm góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, vì một Long An phát triển nhanh, bền vững và hội nhập vững chắc vào đời sống chính trị, KT-XH của cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân./.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trần Hoàng Nhân

Chia sẻ bài viết