Tiếng Việt | English

02/08/2022 - 15:41

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân tộc – tôn giáo  

Ngày 02/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở và Ban Chỉ đạo Dân tộc – Tôn giáo tỉnh Long An – Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị sơ kết công tác Dân tộc – Tôn giáo; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2022.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo - Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022,  Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện và cơ sở đã kịp thời triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở các loại hình trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, gắn với công tác phòng, chống dịch trong toàn hệ thống chính trị; tập trung triển khai kiểm soát dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế và quan tâm chăm lo đời sống xã hội cho nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh với 7 nội dung và 45 nhiệm vụ. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã thực hiện hoàn thành 35/45 nhiệm vụ, đạt 71,11%. Đến nay, số lượng thủ tục hành chính được công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh là 1.778 thủ tục hành chính.

Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện và cơ sở tập trung triển khai thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Công tác tuyên truyền thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên, cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân cũng được triển khai kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả.

Ban Chỉ đạo Dân tộc - Tôn giáo tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Các ngành thành viên tăng cường bám sát cơ sở, phối hợp tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tiếp tục được tăng cường. Các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân được quan tâm giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh – Nguyễn Thanh Hải đề nghị tiếp tục nhân rộng mô hình thực hiện tốt QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của UBTV Quốc hội và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác dân tộc – tôn giáo gắn với thực tế địa phương, đơn vị./.

Thanh Hiểu – Thái Bạch

Chia sẻ bài viết