Tiếng Việt | English

19/10/2015 - 19:53

Vĩnh Long phấn đấu trở thành tỉnh khá trong vùng ĐBSCL

Sáng 19/10, sau khi kết thúc phần trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, đồng chí Đinh Thế Huynh- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có bài phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đồng chí nhấn mạnh Vĩnh Long là tỉnh giàu truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, là vùng đất địa linh, nhân kiệt nổi tiếng, quê hương của nhiều nhân vật lịch sử, của những nhà lãnh đạo, nhà khoa học lớn như: Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, Trần Đại Nghĩa...

Trải qua các cuộc kháng chiến cứu nước trước đây và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Vĩnh Long đã đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí kiên cường, bất khuất, tự lực tự cường, chấp nhận mọi hy sinh thử thách, cống hiến máu xương, công sức để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và đổi mới đất nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Vinh Hiển

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi tình hình thế giới và trong nước; là một tỉnh chủ yếu sản xuất nông nghiệp, xuất phát điểm còn thấp, Đảng bộ, quân và dân Vĩnh Long đã đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện, tạo ra những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm đạt 6,97%, cao hơn bình quân chung của cả nước; thu nhập bình quân đầu người 1.862 USD, tăng 1,7 lần so với năm 2010.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện gắn với giải quyết các vấn đề nông dân, nông thôn. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được đầu tư, phát triển. Xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện quyết liệt, đến cuối 2015 có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục- đào tạo, an sinh xã hội, chăm sóc người có công thường xuyên được quan tâm, giảm nghèo bình quân hàng năm 1,54%, hộ nghèo hiện nay còn 2,54%; quốc phòng- an ninh được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, diện mạo đồ thị, nông thôn có nhiều khởi sắc.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt được những kết quả quan trọng, đến nay cơ bản đã khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan Nhà nước được tăng cường; nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí đánh giá cao và biểu dương Đảng bộ, quân và dân tỉnh Vĩnh Long về những thành tựu quan trọng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phấn khởi trước những kết quả đạt được, đồng chí cho rằng cần nhận rõ Vĩnh Long vẫn là một tỉnh nghèo, chủ yếu sản xuất nông nghiệp; đời sống một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn. Một số chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đề ra chưa đạt.

Việc khai thác tiềm năng lợi thế; tái cơ cấu nền nông nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; liên kết giữa “4 nhà” trong quá trình sản xuất- chế biến - tiêu thụ sản phẩm còn nhiều hạn chế, bất cập. Tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ trong nền kinh tế còn thấp.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh chưa cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội tuy có bước phát triển nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Hiệu quả xúc tiến thương mại, mở rộng liên kết kinh tế và huy động các nguồn lực còn thấp.

Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; năng lực đội ngũ cán bộ còn hạn chế; tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ nhiều địa phương còn thấp. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn một số mặt hạn chế. Điều đó gây trở ngại cho sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, phân tích kỹ những thuận lợi, khó khăn, xác định quyết tâm, thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phát huy mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững hơn, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ Vĩnh Long trở thành tỉnh khá trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón tặng hoa đồng chí Đinh Thế Huynh. Ảnh Vinh Hiển

Cơ bản tán thành những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội, đồng chí nhấn mạnh 4 vấn đề trọng tâm: Một là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế, bảo đảm hài hòa, hợp lý giữa phát triển theo chiều rộng với phát triển theo chiều sâu, giữa mở rộng quy mô với nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện tốt hơn nữa 3 khâu đột phá chiến lược. Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, giảm dần tỉ trọng nông- lâm- ngư nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng hiệu quả, bền vững. Chú trọng phát triển nhanh các vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất- chế biến- tiêu thụ sản phẩm.

Nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao và xây dựng thương hiệu một số mặt hàng nông sản. Phát triển du lịch gắn với phát triển văn hóa, thương mại, dịch vụ.

Bổ sung, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch và quản lý, triển khai thực hiện có hiệu quả. Tập trung xây dựng nông thôn mới, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và bảo vệ môi trường; chú trọng quy hoạch, phát triển và quản lý đô thị.

Đổi mới hoạt động các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ phục vụ nông nghiệp, nông thôn, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp và các mô hình liên kết sản xuất có hiệu quả. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới.

Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh cần chủ động, có giải pháp, cách làm năng động, sáng tạo nhằm thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới; gắn với giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là nông dân.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để tăng tỷ trọng công nghiệp trong GRDP; triển khai thực hiện có hiệu quả các khu công nghiệp hiện có; phát triển công nghiệp chế biến những nông sản mà tỉnh có lợi thế nguồn nguyên liệu tại chỗ, thu hút nhiều lao động từ khu vực nông nghiệp; củng cố phát triển các làng nghề truyền thống, xây dựng các làng nghề mới gắn với xây dựng các mô hình kinh tế gia đình kết hợp với du lịch miệt vườn ở các xã cù lao và khu di tích lịch sử; kết hợp với mạng du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng để thu hút đầu tư; huy động mọi nguồn lực để tập trung phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội, nhất là giao thông, thủy lợi, điện, làm cơ sở để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Hai là, đẩy mạnh phát triển văn hóa- xã hội, xây dựng con người phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Tỉnh cần huy động các nguồn lực từ xã hội để tạo bước chuyển mạnh mẽ về phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo. Thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo và đồng bào dân tộc Khmer.

Phát huy nguồn nhân lực dồi dào ở địa phương, đặc biệt quan tâm đào tạo nghề, đào tạo lao động chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu lao động cho lĩnh vực công nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ, tạo động lực cho phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Ba là, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường gắn với phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Tăng cường tiềm lực quốc phòng- an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Bốn là, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; coi trọng phát triển Đảng; chăm lo xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; đoàn kết thống nhất nội bộ.

Xây dựng các cơ quan Nhà nước vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Đồng chí cũng cho rằng Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu Đoàn Đại biểu của Đảng bộ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. “Các đồng chí cần tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm trước Đảng bộ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ phẩm chất và năng lực bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đủ số lượng, cơ cấu hợp lý. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới phải là một tập thể thật sự vững mạnh, tiêu biểu cho trí tuệ và bản lĩnh chính trị của Đảng bộ, lãnh đạo thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đại hội đề ra xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của cán bộ, đảng viên, quân và dân tỉnh nhà”- đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh./.

Duy Uyên- Tấn Anh/Vinhlong online

 

Chia sẻ bài viết