Tiếng Việt | English

12/06/2024 - 09:12

Để báo chí luôn là vũ khí sắc bén 'phò chính, trừ tà'

Báo chí có vai trò, trách nhiệm rất quan trọng, là tuyến đầu xung kích trong công tác tư tưởng, lý luận, luôn là vũ khí sắc bén trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Chiêu trò nguy hiểm của các thế lực thù địch

Hiện ở Việt Nam có hàng trăm loại mạng xã hội khác nhau, đa số đều của các công ty nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới. Được sử dụng nhiều phải kể đến Facebook, Zalo, YouTube, TikTok, Instagram,... Bên cạnh đó là các ứng dụng: Viber, Telegram, Skype, Whatsapp dùng nhắn tin có độ bảo mật cao.

Các thế lực thù địch chống phá nước ta với âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, nham hiểm, xảo quyệt, đặc biệt là lợi dụng Internet, mạng xã hội để chống phá, từ xuyên tạc sự thật lịch sử, bôi nhọ lãnh đạo đến đánh giá phiến diện, sai trái về tư tưởng Hồ Chí Minh, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Các phần tử phản động còn ra sức rêu rao: “Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là điều kiện cần thiết để thực thi dân chủ ở Việt Nam”. Chúng phát tán các thông tin, tài liệu, hình ảnh, video clip có nội dung xấu, độc; đăng tải thông tin thật, giả lẫn lộn nhằm đả kích, phủ nhận thành tựu đổi mới của Việt Nam; lợi dụng việc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta gần đây mà "bóp méo" rằng, đây chỉ là sự “thanh trừng” nội bộ chứ không phải vì mục đích phục vụ sự phát triển của đất nước. Chúng còn vu cáo tham nhũng là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, thể chế một đảng không thể chống được tham nhũng. Chúng núp dưới chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân tộc”, “chủ quyền lãnh thổ”,... để xúi giục, lôi kéo, gây nghi ngờ, tâm lý hoang mang, bất mãn, bức xúc trong nhân dân.

Đồng thời, chúng còn tấn công trực tiếp vào nền báo chí cách mạng Việt Nam với chiêu bài “tự do báo chí’, “tự do ngôn luận”, hòng âm mưu tách rời báo chí khỏi sự lãnh đạo của Đảng, để báo chí mất phương hướng chính trị, mất tính chiến đấu.

Thực chất đây là kiểu quy chụp, chúng đưa những thông tin xuyên tạc, tự bịa đặt, suy diễn, kích động nhằm làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Do vậy, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có vai trò đặc biệt quan trọng, trong đó có vai trò tiên phong của báo chí nước ta.

Phát huy mạnh mẽ vai trò báo chí xung kích, định hướng

Những năm qua, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đây là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt, báo chí, truyền thông đóng vai trò xung kích quan trọng hàng đầu, tiên phong và nòng cốt.

Báo chí, truyền thông từng bước thể hiện vai trò giám sát, phản biện, làm rõ những vấn đề còn băn khoăn liên quan đến tình hình KT-XH của đất nước. Khơi dậy và tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ kỷ cương pháp luật, gắn với tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy vai trò của báo chí xung kích là tuyến đầu, lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn, phản bác hiệu quả từ sớm, từ xa các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và sự nghiệp cách mạng của toàn dân, góp phần phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Trong gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi căn bản diện mạo đất nước và con người Việt Nam, tạo ra thế mới, lực mới của dân tộc, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Tuy nhiên, một số cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông nước ta vẫn bộc lộ hạn chế như các bài viết bút chiến để phản bác luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch là chưa nhiều, chưa sâu, thiếu tính lý luận, thiếu sự hấp dẫn. Trong khi, các thế lực thù địch triệt để tận dụng báo chí, Internet, mạng xã hội, xây dựng các website liên tục đăng tải thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng; tuồn tài liệu, sản phẩm xấu, độc, phản động vào trong nước mỗi ngày,... tác động xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận nhân dân.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định: Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Thực hiện tốt quy hoạch, phát triển hệ thống báo chí, truyền thông, sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa. Tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên Internet. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị - xã hội, thuần phong, mỹ tục.

Tập huấn Kỹ năng viết bài chuyên luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 

Tập huấn Kỹ năng viết bài chuyên luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   

Báo Long An tổ chức Hội nghị tập huấn Kỹ năng viết bài chuyên luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền, đấu tranh phản bác

Để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của báo chí. Báo chí phải phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tiếp tục là tuyến đầu, thực hiện nhất quán nguyên tắc hoạt động báo chí đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, luôn đi đầu trong việc bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cơ quan lãnh đạo, quản lý, chủ quản cần tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, xuất bản. Đội ngũ báo chí cần nâng cao nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của báo chí trong tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, phản động; cổ vũ công cuộc đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Báo chí, truyền thông cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền để nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ những người làm báo bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ lý luận cao, khả năng diễn đạt, thuyết phục, có nhiệt huyết, dũng khí đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Bên cạnh đó, báo chí cần tạo diễn đàn để thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện của nhân dân; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động; có chiến lược chuyển đổi số ở tầm vĩ mô và trong từng cơ quan; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ mới; thận trọng trước các vấn đề nhạy cảm, phức tạp; phải xóa bỏ tận gốc nguồn thông tin xấu, độc; đồng thời, phải cung cấp thông tin chính thống, chân thực, đúng đắn, kịp thời cho xã hội, bảo đảm món ăn tinh thần của đông đảo quần chúng nhân dân.

Để thực hiện thành công khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, cần có sự nỗ lực, quyết tâm, đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, báo chí luôn phải là vũ khí thực sự sắc bén để “phò chính, trừ tà”, đồng hành cùng dân tộc./.

Nguyễn Thanh Hoàng

Chia sẻ bài viết