Tiếng Việt | English

27/10/2015 - 11:01

Đảng bộ Quân sự tỉnh Long An

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), những năm qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác KTGS. Thông qua việc quán triệt các quyết định, quy định, hướng dẫn của cấp trên, nhận thức của cấp ủy và đảng viên trong Đảng bộ đã nâng lên. Đây là yếu tố quan trọng để tạo ý thức tự giác của mỗi đảng viên trong việc chấp hành các quy định của Đảng.


Đại tá Nguyễn Tấn Đảo - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đón Đội K73 Long An về nước

Trong công tác kiểm tra, Đảng bộ luôn quán triệt tư tưởng chỉ đạo "Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả", với phương châm lấy giáo dục, phòng ngừa là chính, công tác KTGS trong Đảng bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Đảng bộ luôn đặt công tác KTGS trong mối quan hệ với nhiệm vụ chính trị, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị là mục tiêu xuyên suốt của công tác KTGS. Thường xuyên phối hợp Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy tiến hành KTGS đối với các Đảng ủy Quân sự địa phương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Đảng trong lực lượng vũ trang địa phương. Trong đó, đi sâu kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong từng giai đoạn như: Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, công tác cán bộ, quản lý, sử dụng tài chính, bảo đảm đời sống bộ đội; thực hiện chức trách, nhiệm vụ, phương pháp công tác, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống,…

Chú trọng KTGS việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đối với các tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng, coi trọng kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc xem xét, đánh giá, kết luận, xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật quân đội, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao trong từng tổ chức Đảng và đảng viên.

Công tác giám sát cũng được cấp ủy quan tâm và tiến hành theo chuyên đề đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ trì đơn vị, công tác giám sát tập trung chủ yếu vào nội dung thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy cấp trên và cấp mình, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội; thực hiện nhiệm vụ đảng viên, cấp ủy viên và chức trách nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, mối quan hệ với tổ chức Đảng nơi cư trú, việc chấp hành quy chế làm việc của cấp ủy,... Bên cạnh giám sát chuyên đề, công tác giám sát thường xuyên, định kỳ cũng được tăng cường. Giúp tổ chức Đảng, đảng viên tiếp tục phát huy ưu điểm, đồng thời chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 100% tổ chức Đảng được KTGS; hằng năm, từ 30% đến 40% đảng viên được KTGS theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng về ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghị quyết, chỉ thị, nguyên tắc tập trung dân chủ, chính sách kế hoạch hóa gia đình, Luật Giao thông đường bộ... Các lần KTGS nhìn chung được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, chỉ ra nguyên nhân, trách nhiệm, bảo đảm khách quan, công minh, chính xác, kịp thời, đúng người, đúng lỗi vi phạm, có tính thuyết phục cao, hạn chế thấp nhất đơn thư tố cáo, khiếu nại.

Đồng thời, qua KTGS đã góp phần giúp các cơ quan, đơn vị nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Hằng năm, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong Đảng bộ đạt trên 97%; tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh đạt trên 90%; 100% cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện.

Với những kết quả đạt được trong thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ Quân sự tỉnh đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Đại tá Nguyễn Tấn Đảo - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 

Chia sẻ bài viết