Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Nâng chất hoạt động cấp ủy địa phương nhiệm kỳ mới

Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc thắng lợi. Đi đôi với thực hiện tốt nội dung, xác định nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ mới, đại hội từng cấp đã bầu ra cơ quan lãnh đạo cấp mình đảm đương trọng trách “lãnh đạo thực hiện nghị quyết (NQ) đại hội đại biểu và NQ, chỉ thị của cấp trên”. Đảng bộ địa phương có vị trí, vai trò quan trọng trong việc đưa các NQ của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Tuy nhiên, vai trò lãnh đạo toàn diện và cơ chế lãnh đạo tập thể đòi hỏi cấp ủy địa phương phải đổi mới hoạt động nhằm phát huy trí tuệ tập thể, huy động sức mạnh tập thể, sức mạnh tổng hợp, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đảng bộ địa phương.

Trước hết, cần đổi mới cách ra NQ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Tất cả các NQ của Đảng phải do cơ quan lãnh đạo chuẩn bị rồi giao cho các cấp thảo luận trên cơ sở mở rộng dân chủ, tôn trọng, lắng nghe mọi ý kiến đóng góp, cấp ủy thảo luận để xây dựng các nhiệm vụ chính trị, chủ trương, được biểu quyết thông qua theo đa số. NQ của cấp ủy phải ngắn gọn, cụ thể, thiết thực, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra, kiểm điểm. Mặt khác, cần đổi mới cách lựa chọn, bố trí và sử dụng cán bộ. Các cấp ủy địa phương cần tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sáng về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với nhân dân, được nhân dân tin yêu, đi đôi với cách bố trí, sử dụng cán bộ theo hướng phát huy sở trường cá nhân hài hòa với năng lực tập thể trong tổ chức, bộ máy.

Đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như không có lãnh đạo. Vì vậy, trong công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát phải thật sự dựa vào dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân kết hợp nghiệp vụ chuyên môn để tìm ra bản chất vấn đề nhằm giúp cấp ủy phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, giữ gìn sự trong sáng và nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ.

Mi Trần

Chia sẻ bài viết