Tiếng Việt | English

10/09/2015 - 17:13

Long An: Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

Việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên

Việc kê khai minh bạch tài sản và thu nhập của cán bộ, đảng viên theo quy định là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để phòng, chống tham nhũng.

Trong Dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, trong mục công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng kể cả phần hạn chế, yếu kém,... tôi không thấy đề cập rõ hoặc nhận định, đánh giá cụ thể thực trạng kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên trong nhiệm kỳ qua như thế nào mà chỉ nêu: “Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị được tập trung lãnh đạo, khắc phục nghiêm túc, góp phần ổn định tình hình, tạo sự đoàn kết, thống nhất nội bộ và sự đồng thuận trong nhân dân”. Như vậy, nhiều vấn đề “bức xúc”, “nổi cộm” ở đây là những vấn đề gì? Mức độ như thế nào? Còn ở nội dung Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020 cũng không ghi rõ nội dung này.

Tôi nghĩ, nên nhìn thẳng vào sự thật, viết vào Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 về việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ về nội dung này ở nhiệm kỳ 2015-2020 thật cụ thể vì kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên là một trong những biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng. Đảng đã có chủ trương và Nhà nước đã thể chế hóa thành những quy định cụ thể để triển khai thực hiện. Và trong Quy định về những điều đảng viên không được làm, ở điều 13 có ghi việc “Kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định”.

Song, thời gian qua, trên phạm vi cả nước, việc này được thực hiện còn mang tính hình thức, việc kê khai tài sản chưa bảo đảm độ chính xác; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về kê khai tài sản còn hạn chế, bất cập và không phát huy hiệu quả. Thống kê của Thanh tra Chính phủ cho thấy trong năm 2011 chỉ phát hiện 2 trường hợp được xác định kê khai không trung thực và năm 2012 là 3 trường hợp. Riêng trong 6 đầu năm 2015, số lượng cán bộ, công chức thực hiện kê khai và công khai tài sản đạt tới 99% và cả nước chỉ có bốn trường hợp phát hiện kê khai không trung thực (!). Như vậy, có thể thấy sự tự giác, trung thực của một số cán bộ, đảng viên thuộc diện kê khai minh bạch tài sản, và trách nhiệm của cơ quan chức năng trong lĩnh vực công tác này đang còn những hạn chế, yếu kém.

Thiết nghĩ, cần bổ sung nội dung này vào phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; quy định vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên trong chỉ đạo, tổ chức, thực hiện việc kê khai, kiểm soát kê khai cũng như công khai bản kê khai tài sản theo quy định của pháp luật. Làm tốt việc kê khai và công khai thu nhập của cán bộ, đảng viên một cách hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)./.

Võ Thanh Nghị
 

Chia sẻ bài viết