Tiếng Việt | English

Kết nối để phát triển

Với tầm nhìn lâu dài, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra 4 chương trình đột phá và 9 công trình trọng điểm, trong đó, có Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước phục vụ phát triển công nghiệp. Từ chương trình này, 5 năm qua, hệ thống kết cấu hạ tầng từ thành thị đến nông thôn đã được tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ, từng bước hoàn thiện, góp phần phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. (Nhóm PV)

Khởi công công trình đường từ Trà Cú-Ngã tư Hậu Nghĩa
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm