Tiếng Việt | English

Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ

Trải qua hơn 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự hỗ trợ, phối hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng, sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Long An đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, lập nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. (Nguyễn Công Toại)

Thực hành điều lệnh đội ngũ
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm