Tiếng Việt | English

Hệ thống giao thông phát triển nhanh

Đến nay, toàn tỉnh có 128/161 xã đạt tiêu chí giao thông (chiếm 79,5%), trong đó, có 72 xã đạt theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (chiếm 44,72%); 4 huyện đạt tiêu chí giao thông theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới (chiếm 30,8%). Hệ thống giao thông nông thôn trên bàn địa tỉnh tiếp tục phát triển nhanh, góp phần bảo đảm giao thông đi lại thuận lợi, vận chuyển hàng hóa của người dân. KIÊN CƯỜNG (thực hiện)

Cầu giao thông nông thôn cũng được xây dựng kiên cố (Trong ảnh: Một công trình cầu giao thông nông thôn do nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động kinh phí hỗ trợ)
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm