Tiếng Việt | English

Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện tốt phương châm: “Cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, lấy con người là trung tâm, cải cách đóng vai trò dẫn dắt, công nghệ hỗ trợ và thúc đẩy”. Qua đó, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Để phục vụ cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, tạo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tại bộ phận “một cửa” của các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đều bố trí lực lượng thanh niên hỗ trợ, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm