Tiếng Việt | English

Trung Quốc phát hiện dấu tích công trình lịch sử từ thời kỳ đồ đá mới

Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy hố tro, 11 lò gốm, 2 ngôi nhà và 6 lăng mộ từ thời nhà Minh (1368-1644) và thời nhà Thanh (1644-1911) và dDấu tích quan trọng nhất là một lầu ngũ giác khoảng 32m2.