Tiếng Việt | English

22/04/2024 - 13:58

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới  

Ngày 22/4, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Nguyễn Văn Chóng dự.

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới có 120 học viên

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2024 được tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh, có 120 học viên, với thời gian học là 6 ngày (22-27/4).

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới nhằm giúp đảng viên mới trang bị thêm kiến thức, khả năng lý luận chính trị, bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội và các nội dung quan trọng khác.

Lớp học còn giúp đảng viên mới đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An nói chung và Đảng bộ Khối nói riêng đang đẩy mạnh thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Nguyễn Văn Chóng đề nghị, học viên có thái độ học tập đúng đắn; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của Ban Quản lý lớp học; tập trung nghiên cứu, nắm vững các kiến thức mà báo cáo viên truyền đạt, hướng dẫn cũng như dành thời gian nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu, trao đổi thêm kinh nghiệm giữa các học viên;…/.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết