Tiếng Việt | English

17/10/2021 - 12:51

17 học viên được bồi dưỡng lớp đảng viên mới

Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 17 học viên của 12 tổ chức cơ sở Đảng doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối.

Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai phát biểu khai giảng lớp học

Lớp học diễn ra trong 3 ngày (ngày 16, 17 và 23/10/2021) do các báo cáo viên của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh giảng dạy theo chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm các nội dung cơ bản: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mang Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ ngĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển KT-XH của Đảng;…

Đồng thời, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu nội dung phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; xây dựng Đảng về đạo đức; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; chủ động tích cực hội nhập quốc tế.

 Sau lớp học, các học viết bài thu hoạch để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận cho học viên./.

Cẩm Lợi

Chia sẻ bài viết