Tiếng Việt | English

30/05/2024 - 09:15

Thực hiện nghiêm các quy định trong đấu thầu, lựa chọn nhà thầu

Trong quá trình thực hiện các dự án (DA) đầu tư công, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Long An triển khai, thực hiện chặt chẽ từ chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn đối với các chương trình, DA; lập, thẩm định, phê duyệt DA và thực hiện kế hoạch, theo dõi, đánh giá, kiểm tra. Từ đó, giải quyết, khắc phục được tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, kéo dài, tập trung vốn trả nợ đọng, nợ tạm ứng.

Công nhân thi công dự án đường Vành đai 3, đoạn qua Long An

Đến nay, ngành GTVT không còn nợ đọng xây dựng cơ bản, ý thức chấp hành pháp luật về đầu tư công được nâng cao. Nhiều DA được đầu tư hoàn thành, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả cao, góp phần quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.

Thông tin từ Sở GTVT, những năm qua, Sở nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu, lựa chọn các nhà thầu thực hiện DA theo quy định. Gần đây, làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh, Giám đốc Sở GTVT - Đặng Hoàng Tuấn cho biết, quá trình chuẩn bị và tổ chức đấu thầu cơ bản thực hiện bảo đảm quy định về thông tin trong đấu thầu (đăng tải kế hoạch đấu thầu, thông báo mời thầu) trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu Thầu.

Kết quả lựa chọn nhà thầu bảo đảm theo các quy định của pháp luật về đấu thầu, quy định của hồ sơ mời thầu được duyệt; nhà thầu được lựa chọn trúng thầu bảo đảm tư cách hợp lệ và yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm; có hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và tài chính theo quy định.

Cũng theo ông Đặng Hoàng Tuấn, giai đoạn 2021-2023, Sở GTVT thực hiện 327 gói thầu, trong đó chỉ định thầu đối với 167 gói thầu, 152 gói thầu đấu thầu rộng rãi, 8 gói thầu thực hiện theo hình thức khác. Những năm qua, Luật Đấu thầu đã chứng minh là một trong những công cụ hiệu quả để Nhà nước giám sát đầu tư, quản lý tài sản công.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu ngày càng được hoàn thiện, chuẩn hóa và thống nhất. Đặc biệt, kể từ năm 2022 trở đi, 100% gói thầu trong hạn mức đấu thầu đều được Sở GTVT đấu thầu rộng rãi qua mạng, giúp tăng cường tính minh bạch và cạnh tranh trong lựa chọn nhà thầu.

Bên cạnh đó, thông tin từ Sở GTVT, công tác đấu thầu thực hiện DA những năm qua cũng gặp khó khăn khi một số quy định chưa đồng bộ, thống nhất giữa Thông tư hướng dẫn Luật Đấu thầu và Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng, làm ảnh hưởng đến chủ đầu tư, bên mời thầu và nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Luật Đấu thầu năm 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024, tuy nhiên, đến ngày 27/02/2024, Chính phủ mới ban hành Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Từ đó, các gói thầu, DA thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Đấu thầu năm 2023 bị chậm triển khai, thực hiện. Đấu thầu rộng rãi qua mạng là hình thức có tính cạnh tranh nhưng tỷ lệ tiết kiệm vẫn chưa thực sự cao (trung bình khoảng 0,83%)./.

Để bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đấu thầu, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư, bên mời thầu tổ chức quán triệt và triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, ngày 23/6/2023, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và thông tư, các văn bản hướng dẫn, triển khai thi hành khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hoạt động đấu thầu.

Theo đó, chủ động thanh, kiểm tra, rà soát quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với các DA do mình làm người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu để kịp thời phát hiện các thiếu sót và khắc phục hậu quả (nếu có). Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trong việc thi hành pháp luật hiện hành nếu trường hợp triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu không đúng quy định của pháp luật hoặc triển khai, thực hiện để xảy ra thiếu sót, sai phạm nhưng không kịp thời khắc phục (nếu có); đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ này là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương phổ biến, quán triệt đầy đủ, toàn diện các nội dung chỉ đạo đến chủ đầu tư, bên mời thầu, đơn vị thẩm định, người có thẩm quyền của DA/dự toán và cơ quan, tổ chức quản lý về đấu thầu tại địa phương thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý. Nghiêm túc xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu, không tuân thủ các nội dung chỉ đạo.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết