Tiếng Việt | English

Tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm vì tầm vóc, trí tuệ người Việt

“Tăng cường vi chất dinh dưỡng (VCDD) vào thực phẩm” là nội dung quan trọng được quy định trong Nghị định số 09/2006/NĐ-CP, ngày 28/01/2016 của Chính phủ