Tiếng Việt | English

21/11/2023 - 09:13

Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Phát huy truyền thống yêu nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp xây dựng và phát triển địa phương. Trong đó, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV), đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Giàu truyền thống yêu nước

Long An là vùng đất có vị trí chiến lược và bề dày lịch sử. Nhân dân Long An giàu truyền thống yêu nước, góp phần đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt các thời kỳ lịch sử của dân tộc.

Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, nhân dân Tân An - Chợ Lớn thực hiện xuất sắc đường lối kháng chiến của Đảng, đánh giặc trên các mặt: Chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa. Đồng thời, địa phương xây dựng, củng cố nhiều căn cứ địa như Đức Hòa, Vườn Thơm, Đông Thành, Đồng Tháp Mười,... bẻ gãy hàng trăm trận càn lớn, nhỏ của giặc Pháp, bảo vệ vững chắc cơ quan Xứ ủy và lực lượng đầu não kháng chiến.

Công viên Tượng đài Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” là “địa chỉ đỏ” trong hành trình về nguồn, giáo dục truyền thống yêu nước cho các tầng lớp nhân dân

Bước sang thời kỳ chống đế quốc Mỹ, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Long An với phẩm chất trung dũng, kiên cường, làm nên những chiến công oanh liệt.

Trong giai đoạn chống “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ - ngụy, ý nghĩa “Toàn dân đánh giặc” không chỉ là tập hợp quân chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích mà còn là sức mạnh của toàn dân, đó là một đặc điểm sâu sắc của “Long An trung dũng kiên cường”.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 17/9/1967, tại Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn miền Nam lần thứ 2, Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam quyết định phong tặng cho Long An danh hiệu và lá cờ vẻ vang ghi tám chữ vàng “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Tiếp bước truyền thống hào hùng

Bước vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển mạnh mẽ, toàn diện, xứng đáng với truyền thống “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”. Nhiều địa phương trở thành “điểm sáng” trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần đưa Long An ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Tiêu biểu phải kể đến Đảng bộ TP.Tân An. Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy tập trung lãnh đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Đảng bộ thành phố phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao trách nhiệm cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Từng ĐV luôn phát huy trách nhiệm trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Hiện TP.Tân An có 53 tổ chức cơ sở Đảng. Trong đó, có 20 đảng bộ (14 đảng bộ xã, phường; 6 đảng bộ cơ quan, trường học, doanh nghiệp) và 33 chi bộ cơ sở với trên 5.600 ĐV.

Với nhiều giải pháp thiết thực, thành phố khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đô thị hóa. Đến nay, tình hình KT-XH của thành phố phát triển khá toàn diện. Nổi bật là công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị, góp phần làm cho diện mạo thành phố ngày càng khang trang, trở thành đô thị “thân thiện, văn minh, hiện đại”.

Qua gần 3 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, có 15/17 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra. Việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy và công tác CB được thực hiện đúng quy trình, quy định, theo hướng tinh gọn. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng tiếp tục được tăng cường, có nhiều đổi mới, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tân An - Lê Thị Khuyên cho biết: “Nhằm góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ ĐV trong giai đoạn mới; đồng thời, thực hiện hiệu quả mô hình Đảng bộ, chi bộ 5 tốt; ĐV 5 tốt; triển khai thí điểm mô hình Sinh hoạt chi bộ mẫu nhằm đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của chi bộ và chất lượng đội ngũ ĐV”.

Vững mạnh toàn diện

Cũng như các địa phương khác, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện được các cấp ủy Đảng huyện Đức Hòa xem là nhân tố quyết định, có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và phát triển của huyện.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong CBĐV và nhân dân được tăng cường thực hiện. Qua đó, triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến CBĐV và nhân dân.

Nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ huyện, Đức Hòa thu hút nhiều công ty, xí nghiệp, góp phần phát triển KT-XH địa phương

Theo đánh giá của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Hòa - Vũ Hồng Hạnh, các cấp ủy Đảng tích cực triển khai, quán triệt chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm. Đồng thời, triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với các quy định về nêu gương, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, tinh thần phục vụ của CBĐV, công chức, viên chức.

Việc thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy nghiêm túc, đúng theo lộ trình. Đến nay, huyện có 63 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Trong đó, có 26 đảng bộ cơ sở (20 đảng bộ xã, thị trấn; 6 đảng bộ cơ quan huyện) và 37 chi bộ cơ sở, với trên 5.100 ĐV. Các đảng bộ, chi bộ ở từng loại hình tổ chức Đảng có sự chuyển biến trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Từ những giải pháp thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh góp phần cho huyện Đức Hòa phát triển theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa; phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống người dân. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, có 5/14 chỉ tiêu đạt kế hoạch; 6/14 chỉ tiêu được thực hiện ở mức độ khá.

Các cấp ủy Đảng trong tỉnh tiếp tục xác định xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ ĐV là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết