Tiếng Việt | English

Phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Long An

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016-2021.