Tiếng Việt | English

20/10/2021 - 10:10

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đại tá Đoàn Văn An - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Đoàn Văn An - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Đại tá Đoàn Văn An thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm các nội dung chính: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, mục tiêu, quan điểm, giải pháp trong thời gian tới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định những điều đảng viên không được làm.

Đại tá Đoàn Văn An yêu cầu, sau hội nghị, các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục tổ chức thông báo nhanh các nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị Trung ương 4 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng của đơn vị. Quá trình quán triệt cần gắn với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; xác định rõ quyết tâm và trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp cũng như cá nhân từng cán bộ, chiến sĩ. Cùng với quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền 60 năm mở đường Hồ Chí Minh trên biển và phong trào thi đua "Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” gắn với thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19./.

Hùng Hoàng - Bảo Châu

Chia sẻ bài viết