Tiếng Việt | English

11/10/2021 - 16:11

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

Chiều 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Hội nghị được triển khai đến hơn 2.700 điểm cầu trong cả nước.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Chủ trì và báo cáo viên hội nghị là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương – Lại Xuân Môn; dự hội nghị có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – Phan Xuân Thuỷ. Tại điểm cầu Long An, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Hoàng Đình Cán chủ trì.

Từ ngày 04/10 đến ngày 07/10, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ tư để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung:

Đó là tình hình KT – XH năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển KT – XH năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương – Lại Xuân Môn yêu cầu các báo cáo viên, Ban Tuyên giáo các địa phương trong cả nước cần tuyên truyền tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và người dân về những nội dung quan trọng của hội nghị nêu trên.

Thời gian tới, ông đề nghị cần tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển 23/10/1961 – 23/10/2021; 104 năm Ngày thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga 07/11 và một số ngày lễ lớn khác./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết