Tiếng Việt | English

01/09/2015 - 08:36

Thành quả Cách mạng Tháng Tám: Khai mở con đường “Độc lập - tự do - hạnh phúc”


Hiện đại hóa nông nghiệp góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà Ảnh: Bến Lức

Trong những ngày này, cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Long An tiến hành các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (CMT8) (19-8-1945 - 19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2015); từ đó nâng lên lòng tự hào và kế thừa truyền thống CMT8năm 1945 - thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam đã giành quyền độc lập dân tộc, thành lập Nhà nước Dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân Việt Nam hàng nghìn năm chịu sự áp bức, thống trị của phong kiến, thực dân lên vị trí người làm chủ đất nước.

Cách nay 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng lên, chớp thời cơ lịch sử, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân trên phạm vi cả nước. Với bản lĩnh chính trị sắc bén, sự lãnh đạo đường lối sáng suốt, tư duy tổ chức cách mạng linh hoạt, nghệ thuật chỉ đạo khởi nghĩa tài tình, Đảng ta chỉ với khoảng 5.000 đảng viên, đã huy động được sức mạnh quật khởi của toàn dân, khôn khéo cô lập 10 vạn quân phát xít Nhật, vô hiệu hóa tất cả các phe phái chính trị phản động, lãnh đạo hàng triệu quần chúng khởi nghĩa giành chính quyền.

Chỉ trong 1 tuần, cuộc tổng khởi nghĩa đã diễn ra và giành thắng lợi khắp Bắc, Trung, Nam: Hà Nội 19-8, Huế 23-8, Sài Gòn 25-8. Trong vòng nửa tháng, toàn bộ chính quyền trên phạm vi cả nước đã về tay nhân dân. Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Hòa cùng sự kiện trọng đại mùa thu tháng Tám của cả nước, địa phương vinh dự có Đảng bộ Tân An lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân đầu tiên ở Nam bộ vào ngày 21-8; có tỉnh Chợ L