Tiếng Việt | English

30/01/2021 - 07:26

“Trung ương thống nhất rất cao lựa chọn một số trường hợp "đặc biệt" trình Đại hội XIII”

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã cân nhắc thận trọng, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và thống nhất rất cao lựa chọn một số nhân sự thuộc trường hợp “đặc biệt” để trình Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang diễn ra tại Hà Nội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 - cơ quan lãnh đạo của Đảng giữa hai kỳ Đại hội. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII sẽ bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá mới.

Đặc biệt coi trọng về chất lượng, hiệu quả

Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ và đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết rất cao.

Đồng thời, tiến hành một khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao; bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó, nhất quán thực hiện theo đúng nguyên tắc của Đảng.


Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương

Thực hiện có hiệu quả quan điểm xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển.

Trong đó đặc biệt coi trọng về chất lượng, hiệu quả; đảm bảo phù hợp về cơ cấu theo địa bàn, lĩnh vực công tác, độ tuổi, giới tính, dân tộc..., nhưng cũng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

“Kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương, nhưng cũng không bỏ sót những người thực sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân” – ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Quy trình nhân sự lần này được tiến hành theo các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; đồng thời, được cụ thể hóa cho cả tái cử và lần đầu tham gia theo từng nhóm đối tượng, chức danh.

Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng, cơ cấu hợp lý; vừa có sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

“Trên cơ sở kết quả chuẩn bị nhân sự, tại các hội nghị Trung ương lần thứ 13, 14 và 15, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất rất cao danh sách nhân sự đề cử trình Đại hội XIII của Đảng xem xét, bầu cử theo đúng quy định” – Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết.

Thống nhất rất cao trong lựa chọn trường hợp “đặc biệt”

Về trường hợp “đặc biệt”, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết là xuất phát từ tình hình thực tiễn; căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, nhất là trên cơ sở sự tiêu biểu, sự nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, uy tín trong Đảng, trong nhân dân và yêu cầu, đòi hỏi của các vị trí, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, lĩnh vực công tác trọng yếu trong các cơ quan của Trung ương Đảng và cơ quan Nhà nước.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và thống nhất rất cao lựa chọn một số đồng chí thuộc trường hợp “đặc biệt”, cả với nhân sự tái cử và nhân sự tham gia lần đầu để trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét, lựa chọn để bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII theo đúng quy định của Đảng./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết