Tiếng Việt | English

21/06/2020 - 19:45

Báo chí cần phát huy tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân

Trong xu thế phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Long An đã có những bước phát triển mạnh mẽ và ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng, là diễn đàn tin cậy của các tầng lớp nhân dân, thể hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Đội ngũ những người làm báo trong tỉnh không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng

Đội ngũ những người làm báo trong tỉnh không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng

Hoạt động báo chí không ngừng phát triển

Những năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng lắm khó khăn, thách thức, các cơ quan báo chí và lực lượng làm báo trong tỉnh thực hiện khá tốt các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao. Không chỉ phản ánh kịp thời, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, báo chí còn là kênh thông tin tin cậy để nhân dân “gửi gắm” tâm tư nguyện vọng. Từ đó, tìm ra tiếng nói chung của “ý Đảng, lòng dân”, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng tâm hợp lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Trong quá trình hoạt động và trưởng thành, các cơ quan báo chí, các tạp chí, trang thông tin điện tử của tỉnh đã không ngừng cải tiến, đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại cả về hình thức và nội dung tuyên truyền. Các chương trình, chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề ngày càng đa dạng, tăng về số lượng; chất lượng tin, bài, tiếp tục nâng cao. Thông tin trên báo chí ngày càng nhanh chóng, kịp thời, chuẩn xác, góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Điểm nổi bật đáng ghi nhận là các cơ quan báo chí đã thông tin, tuyên truyền rất hiệu quả việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; về quảng bá hình ảnh Long An, thu hút đầu tư, phát triển du lịch; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Báo chí của tỉnh đã bám sát thực tiễn, tích cực phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; kịp thời phê phán, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, những thói hư tật xấu trong xã hội; đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ; bác bỏ những thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực phản động, thù địch;... góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, các cơ quan báo chí thông qua hoạt động của mình đã tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, qua đó kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chính quyền, địa phương và các ngành.

Song song đó, đội ngũ những người làm báo ở tỉnh đã có bước phát triển nhanh về số lượng và chất lượng. Trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng lên; giữ vững phẩm chất, đạo đức của người làm báo chân chính. Nhiều nhà báo được đào tạo cơ bản, tiếp cận các phương tiện làm báo hiện đại, đa phương tiện, tích cực đóng góp cho sự ổn định và phát triển của các cơ quan báo chí. Nhiều công trình, nhiều ý tưởng mới sáng tạo trong các phương thức làm báo cũng như vận dụng kỹ thuật mới đã ra đời từ thực tiễn công tác năng động thời gian qua. Từ đó, đội ngũ những người làm báo đã tạo nên nhiều tác phẩm báo chí có giá trị cao, ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống nhân dân; đặc biệt, có những tác phẩm đạt giải thưởng cao trong các giải báo chí quốc gia, giải báo chí chuyên ngành Trung ương, mang lại uy tín và niềm vinh dự chung cho giới báo chí tỉnh nhà.

Khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới

Bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động báo chí trong tỉnh cũng bộc lộ không ít hạn chế, khuyết điểm. Đó là việc chậm đổi mới nội dung và hình thức, tuyên truyền thiếu hấp dẫn, chưa làm chủ được thông tin. Chất lượng tin, bài có nâng lên nhưng vẫn còn thấp, tính chiến đấu chưa cao, nhất là chưa mạnh dạn trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; chưa có nhiều bài viết phản bác lại luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Những vấn đề thiết thực đặt ra trong đời sống nhân dân cũng như những bất cập trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và địa phương chưa được phản ánh kịp thời. Trình độ, kỹ năng, phương tiện tác nghiệp của đội ngũ làm báo có mặt còn hạn chế trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan báo chí còn gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế để phát triển nhanh và bền vững. Để thực hiện mục tiêu trên, đòi hỏi toàn xã hội phải có sự đồng tâm nhất trí cao, quyết tâm nỗ lực lớn, có niềm tin và ý chí vững chắc. Trong đó, báo chí phải làm tốt vai trò định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội. Những người làm báo cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng.

Mỗi nhà báo, cơ quan báo chí cần phát huy truyền thống vẻ vang do các thế hệ những người làm báo bồi đắp suốt 95 năm qua, xây dựng bản lĩnh chính trị, nêu cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị của mình. Báo chí phải thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời giám sát và phản biện xã hội, cổ vũ nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng.

Báo chí góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp

Báo chí góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp

Thông tin trên báo chí phải có tính thời sự cao, chính thống, lành mạnh, thiết thực, có tính chiến đấu, định hướng dư luận; kiên quyết loại bỏ những tin, bài ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, tình cảm, đời sống xã hội. Báo chí phải là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, lấy chính thực tiễn sinh động trong quá trình đổi mới và phát triển của đất nước, của tỉnh để tấn công, vạch trần những âm mưu thâm độc của các thế lực xấu, thù địch, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Muốn làm được điều đó cần đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý báo chí, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chủ quản báo chí. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng chủ trương, đường lối phát triển và quản lý báo chí, tạo mọi điều kiện để báo chí hoạt động có chất lượng và hiệu quả.

Trong những ngày này, tỉnh ta đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cơ quan báo chí cần nắm vững yêu cầu, tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy về đại hội đảng các cấp, có kế hoạch tổ chức tuyên truyền sâu đậm sự kiện chính trị quan trọng này, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, củng cố niềm tin, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng hướng về Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Báo chí cách mạng Việt Nam trải qua 95 năm trưởng thành và phát triển với sự dày công xây dựng của Đảng, Bác Hồ và biết bao thế hệ nhà báo. Để xứng đáng với truyền thống vẻ vang đó, bằng những kinh nghiệm phong phú tích lũy được trong thời gian qua, cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo tỉnh Long An phải luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ đề ra, đưa nền báo chí tỉnh nhà tiến lên bước mới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng Đảng bộ Long An ngày càng trong sạch, vững mạnh, đưa tỉnh Long An phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới./.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh

Chia sẻ bài viết