Tiếng Việt | English

22/02/2024 - 10:18

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Long An khắc phục những tồn tại, vướng mắc, tập trung các biện pháp, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển KT-XH của địa phương.

Sở Tài nguyên và Môi trường phấn đấu hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn ở cấp tỉnh dưới 1%; cấp huyện, cấp xã dưới 2%

Quan tâm công tác cải cách hành chính

Theo Giám đốc Sở TN&MT - Võ Minh Thành, công tác CCHC được quan tâm, chú trọng, từng bước đổi mới. Hệ thống tổ chức bộ máy của Sở TN&MT tiếp tục được kiện toàn, hoàn thiện. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm túc. Công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được chú trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TN&MT trên địa bàn tỉnh.

Sở thường xuyên chỉ đạo, quán triệt người đứng đầu, công chức, viên chức tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm trong quá trình triển khai, thực hiện công tác CCHC năm 2023; nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp qua các cuộc họp giao ban định kỳ, hội nghị và ban hành nhiều văn bản để chấn chỉnh, nhắc nhở việc thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Bên cạnh đó, trong năm 2023, Sở ban hành 320 văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước và đất đai. Sở rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết 3 TTHC (trong đó, 1 TTHC giảm 30 ngày, 1 TTHC giảm 9 ngày và 1 TTHC giảm 2 ngày làm việc); thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ TTHC bằng hình thức trực tuyến đối với 13 TTHC; trình UBND tỉnh ban hành 10 quyết định sửa đổi, bổ sung TTHC và xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC.

Ông Nguyễn Văn Lý (thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ) cho biết: Các TTHC liên quan lĩnh vực đất đai được giải quyết nhanh chóng hơn trước, tỷ lệ trễ hạn cũng giảm hẳn so với trước đây. Cán bộ hướng dẫn thực hiện quy trình đầy đủ, nhanh gọn. Người dân cảm thấy hài lòng trong quá trình giải quyết các hồ sơ liên quan.

Theo đại diện Ban Quản lý Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng (huyện Cần Giuộc) - Huỳnh Văn Bảnh, công tác giải quyết các TTHC trên địa bàn tỉnh nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Trong đó, những thủ tục về đầu tư, đất đai,... được giải quyết nhanh chóng, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả trong thu hút đầu tư, tiết kiệm được thời gian, công sức cũng như chi phí. Ngoài ra, các đơn vị như Sở TN&MT, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thường xuyên tổ chức giao lưu trực tuyến, thông tin các nội dung mới, nắm biết các kiến nghị để có hướng giải quyết phù hợp.

Nhanh chóng khắc phục hạn chế

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thi tìm hiểu cải cách hành chính nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Bên cạnh một số kết quả đã đạt, công tác CCHC của Sở còn một số hạn chế, hiệu quả chưa cao. Tỷ lệ TTHC trễ hạn còn nhiều, nhất là lĩnh vực đất đai và tài nguyên nước; hồ sơ đề nghị bổ sung sau 3 ngày chiếm tỷ lệ cao; tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ có lúc, có nơi chưa cao, tạo ra dư luận phản ánh của cá nhân, tổ chức đối với ngành; chưa mạnh dạn, chủ động trong công tác tham mưu;...

Ông Võ Minh Thành thông tin: Trong năm 2024, Sở khắc phục các tồn tại, hạn chế và đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác CCHC. Trong đó, Sở tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, trách nhiệm trong quá trình tham mưu xây dựng và ban hành VBQPPL; bảo đảm sự cần thiết, đồng bộ, thống nhất, hợp lý, hợp pháp, khả thi của các VBQPPL sau khi được ban hành.

Sở thực hiện hiệu quả các hoạt động theo dõi việc thi hành pháp luật, thường xuyên rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra VBQPPL, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới VBQPPL có quy định TTHC thuộc thẩm quyền và theo quy định của pháp luật; kịp thời kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế theo quy định của pháp luật; tập trung rà soát, xử lý hoặc đề xuất xử lý các VBQPPL đã ban hành nhưng không còn phù hợp với quy định và thực tiễn.

Sở thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cho cá nhân và tổ chức; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm, khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn. Sở phấn đấu hồ sơ TTHC trễ hạn ở cấp tỉnh dưới 1%, cấp huyện, cấp xã dưới 2%.

Mặt khác, Sở thực hiện tốt việc công bố, cập nhật, niêm yết công khai TTHC; tiếp nhận giải quyết, trả kết quả TTHC phải đúng quy định, thống nhất, đồng bộ về thời gian, thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, không có sự khác biệt giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương. Tuyệt đối không được kéo dài thời gian giải quyết và phát sinh thành phần hồ sơ ngoài quy định; khắc phục tình trạng các sở, ngành, địa phương được lấy ý kiến không có văn bản trả lời, trả lời trễ.

Sở cũng tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC, chủ động rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; kiên quyết xử lý tình trạng gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết TTHC. Sở tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm việc công chức, viên chức và người lao động gây phiền hà, nhũng nhiễu trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết