Tiếng Việt | English

Kiến lập tuyến du lịch văn hóa tâm linh

Huyện ủy Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tiếp tục kiến lập tuyến du lịch văn hóa tâm linh, trong đó, Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Cổ Sơn tự và DTLS quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt là 2 điểm du lịch nổi bật của tuyến.