Tiếng Việt | English

14/12/2015 - 10:38

Ngành Nội vụ: Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

Bộ Nội vụ tổ chức họp trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Năm 2015, Bộ Nội vụ và các đơn vị trong toàn ngành luôn bám sát định hướng, quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ,… tổ chức triển khai thực hiện quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đạt những kết quả tích cực, đi vào nề nếp.

Công tác cải cách hành chính trong năm 2015 và 5 năm qua ở các bộ, ngành, địa phương tiếp tục có chuyễn biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp ngày càng được nâng cao với việc tăng cường đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhân rộng mô hình một cửa.

Chế độ, chính sách với công chức xã tiếp tục được quan tâm, nghiên cứu và đề xuất điều chỉnh. Cải cách tiền lương và chế độ, chính sách khác đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo lộ trình.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích của ngành Nội vụ; ghi nhận cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cải cách công vụ, công chức trong thời gian qua của ngành Nội vụ đã góp phần trong việc thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ, nâng cao sức cạnh tranh của môi trường kinh doanh, giúp tháo gỡ “điểm nghẽn” của đất nước.

Trong năm 2016, Bộ Nội vụ tiếp tục triển khai Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức./.

Phương Phương

 

Chia sẻ bài viết