Tiếng Việt | English

01/08/2019 - 11:07

Ngành Tuyên giáo tiếp tục làm tốt công tác định hướng tư tưởng, dư luận xã hội

Qua 89 năm hình thành và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng có những tên gọi khác nhau nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực này luôn giữ vị trí quan trọng đối với hoạt động lãnh đạo của Đảng.

Nỗ lực, phấn đấu, trưởng thành

Cách đây 89 năm (01/8/1930 - 01/8/2019), ngành Tuyên giáo của Đảng được thành lập. Trải qua nhiều thời kỳ với tên gọi khác nhau: Ban Cổ động và Tuyên truyền; Ban Tư tưởng - Văn hóa; Ban Tuyên huấn; Ban Tuyên giáo nhưng chức năng, nhiệm vụ của ngành luôn thống nhất và xuyên suốt trên mặt trận tư tưởng, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục. Đội ngũ cán bộ làm công tác này không ngừng nỗ lực, phấn đấu, ngày càng trưởng thành, luôn phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc, ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng hàng năm là dịp để cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành và cán bộ làm công tác tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của mình

Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng hàng năm (01/8) là dịp để cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành và cán bộ làm công tác tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của mình

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An - Đinh Ngọc Lâm, ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng hàng năm (01/8) là dịp để cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành và cán bộ làm công tác tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của mình, xem đó là lĩnh vực quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, đây là dịp để những người làm công tác tuyên giáo - những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, ngày càng thể hiện rõ bản lĩnh chính trị kiên trung, vững vàng, nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; gắn liền công tác tổ chức, dân vận với phong trào hành động của nhân dân; tư tưởng gắn với hành động, nói đi đôi với làm; phân tích đúng hoàn cảnh, đánh giá đúng đối tượng, dự báo tình hình chính xác để chủ động trong công tác tư tưởng.

Trải qua 89 năm hình thành và phát triển, ngành Tuyên giáo của Đảng góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đánh thắng mọi kẻ thù hung bạo, giữ vững bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc. “Vết thương chiến tranh đang dần lành lại, nhưng ký ức, truyền thống hào hùng của một thời đạn bom, sự gian khổ, hy sinh của bao cán bộ, chiến sĩ, đồng bào vẫn còn đó. Vì vậy, chúng ta phải biết nâng niu, trân trọng, giữ gìn những giá trị truyền thống, lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc, trong đó có sự đóng góp cao cả của ngành Tuyên giáo” - nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trương Quốc Kỳ khẳng định.

Làm tốt công tác định hướng tư tưởng

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Nâng cao trình độ lý luận, gắn liền công tác lý luận với thực tiễn cách mạng; đi sát thực tế, liên hệ mật thiết với quần chúng”, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo trong tỉnh luôn đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc do Đảng lãnh đạo.

Theo ông Đinh Ngọc Lâm, những năm qua, Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh có nhiều nỗ lực, phấn đấu, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu cấp ủy về công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, báo chí, xuất bản, văn hóa - văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương. Đặc biệt, tập trung tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15 -5 -2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tích cực chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt thông tin, dư luận xã hội; đề xuất, giải quyết một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm của đời sống xã hội; tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại và công tác phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa,…

Cấp ủy và hệ thống tuyên giáo các cấp tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cấp ủy và hệ thống tuyên giáo các cấp tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Ban Tuyên giáo Thị ủy Kiến Tường chủ động nâng cao chất lượng, hiệu quả và hoàn thành tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, góp phần ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên phong trào; định hướng, nắm bắt dư luận xã hội, tham gia giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc nảy sinh từ cơ sở. Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Kiến Tường - Nguyễn Thị Lụa thông tin, từ đầu năm 2019 đến nay, ngành Tuyên giáo tập trung tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức thực hiện mô hình Truyền thanh trực tiếp kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dưới cờ vào thứ hai tuần đầu tiên của tháng; tổ chức Hội thi Kể chuyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; Hội nghị biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn từ 19/5/2018 - 19/5/2019,...

“Thời gian tới, ngành Tuyên giáo tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đặc biệt, kịp thời tham mưu, tổ chức học tập, triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; phát huy tốt vai trò tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; chủ động tham mưu các giải pháp, cách làm cụ thể để thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ” - ông Đinh Ngọc Lâm thông tin./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết