Tiếng Việt | English

15/09/2020 - 09:14

Phát huy truyền thống

Cách đây 53 năm, ngày 17/9/1967, tại Ðại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn miền Nam lần thứ 2, Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam phong tặng Ðảng bộ, dân và quân Long An danh hiệu và lá cờ ghi 8 chữ vàng: “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”. Ðây là một trong những điểm son lịch sử truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh nhà.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, Ðảng bộ, quân, dân Long An luôn đoàn kết một lòng chống kẻ thù xâm lược. Với lòng yêu nước nồng nàn và sáng tạo trong chiến tranh nhân dân, Long An đã đóng góp quan trọng về sức người, sức của, góp phần làm thất bại hoàn toàn âm mưu “tìm diệt” và “bình định” trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, đóng góp vào thắng lợi chung của dân tộc, xứng đáng được phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

53 năm sau ngày được phong tặng danh hiệu nêu trên (17/9/1967 - 17/9/2020), 45 năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), Đảng bộ và nhân dân Long An phát huy truyền thống vẻ vang đó, đồng tâm hiệp lực khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, đột phá đi đầu trong đổi mới, xây dựng và phát triển, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo nên sức bật mới cho tỉnh nhà.

Đặc biệt, trong 5 năm gần đây (2015-2020), Long An đề ra những giải pháp hiệu quả, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục phát triển bứt phá, vươn lên trở thành một trong những tỉnh giàu mạnh trong vùng kinh tế trọng điểm của cả nước.

Thời gian tới, Đảng bộ, quân và dân Long An tiếp tục phát huy truyền thống, kiên quyết đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới./.

Nguyễn Minh Cường

Chia sẻ bài viết