Tiếng Việt | English

02/07/2020 - 15:46

Sở Tư pháp Long An: 6 tháng năm 2020, giải quyết trước, đúng hạn 3.131 hồ sơ (84,35%)

Ngày 02/7, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An - Trần Kỳ Đức có cuộc kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 tại Sở Tư pháp.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức có cuộc kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Tư pháp

6 tháng đầu năm 2020, Sở Tư pháp kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, thực hiện các kế hoạch, chương trình về công tác CCHC; quan tâm rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn;…

Sở tiếp nhận 3.712 hồ sơ (HS) các loại; giải quyết trước, đúng hạn 3.131 HS (84,35%), chưa hết hạn 471 HS (12,69%) và quá hạn 110 HS (2,86%).

Một số hạn chế của sở trong 6 tháng đầu năm 2020 là kết quả giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 vẫn còn thấp; còn HS trễ hẹn, chủ yếu HS cấp phiếu lý lịch tư pháp;...

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An - Trần Kỳ Đức đánh giá cao kết quả thực hiện CCHC của Sở Tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2020; đồng thời yêu cầu sở tiếp tục thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ trong kế hoạch thực hiện CCHC 6 tháng cuối năm 2020; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cập nhật, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính phù hợp pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, sở cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống quản lý trên mạng máy tính; ứng dụng, khai thác tối đa các tiện ích của các phần mềm quản lý chuyên môn nghiệp vụ;…/.

Phong Nhã   

Chia sẻ bài viết