Tiếng Việt | English

18/01/2021 - 10:07

Thông tin và hỏi - đáp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Câu hỏi: Học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) cho từng năm học hay tham gia BHYT cho cả khóa học (từ 3-5 năm)?

(Bạn đọc báo Long An)

Trả lời:

Căn cứ khoản 5, Điều 9 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, quy định:

“5. Đối với HSSV quy định tại khoản 3, Điều 4 Nghị định này:

a) Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, HSSV hoặc cha, mẹ, người giám hộ của HSSV có trách nhiệm đóng BHYT phần thuộc trách nhiệm đóng theo quy định tại khoản 2, Điều 10 Nghị định này cho cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH);

b) Ngân sách nhà nước hỗ trợ như sau:

- HSSV đang theo học tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc bộ, cơ quan trung ương thì do ngân sách trung ương hỗ trợ. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, BHXH cấp tỉnh tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hành, số tiền thu của HSSV và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, gửi BHXH Việt Nam tổng hợp, gửi Bộ Tài chính để chuyển kinh phí vào Quỹ BHYT theo quy định tại khoản 9, Điều này.

- HSSV đang theo học tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác thì ngân sách địa phương, bao gồm cả phần ngân sách trung ương hỗ trợ (nếu có), nơi cơ sở giáo dục đó đặt trụ sở hỗ trợ, không phân biệt hộ khẩu thường trú của HSSV. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, cơ quan BHXH tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hành, số tiền thu của HSSV và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, gửi cơ quan tài chính để chuyển kinh phí vào Quỹ BHYT theo quy định tại khoản 9, Điều này.”

Bên cạnh đó, tại khoản 2, Điều 11 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP cũng quy định:

“2. Cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại khoản 15, Điều 3; khoản 3, Điều 4 Nghị định này.”

Do vậy, đối chiếu với các quy định trên, HSSV sẽ tham gia BHYT theo từng năm học./.

BHXH tỉnh Long An

Chia sẻ bài viết