Tiếng Việt | English

22/10/2020 - 08:28

Tích cực, cầu thị, chân thành trong góp ý dự thảo văn kiện

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Tất cả dự thảo đều được công bố công khai để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

Theo đó, việc thảo luận, góp ý các dự thảo nêu trên phải tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, trên tinh thần “tích cực, cầu thị, chân thành, lắng nghe, hiệu quả, không hình thức”.

Chúng ta xem đây là một diễn đàn chính trị quan trọng. Qua đó, một lần nữa, chúng ta khẳng định Đảng luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, phục vụ nhân dân, vì nhân dân. Và qua diễn đàn này, ý Đảng hợp lòng dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đồng thời, cũng khẳng định Đảng ta luôn lấy dân làm gốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Võ Thanh Nghị

Chia sẻ bài viết