Tiếng Việt | English

10/09/2015 - 15:47

Tiếng nói của Mặt trận Tổ quốc phải xuất phát vì nhân dân

Làm tốt công tác giám sát, phản biện, Mặt trận Tổ quốc sẽ tạo được niềm tin với nhân dân, huy động được sức dân tham gia xây dựng, phát triển đất nước.

60 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy vai trò lớn trong việc tập hợp các tổ chức, đoàn thể yêu nước trong khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sức mạnh lớn lao, đóng góp đắc lực vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Trong thời kỳ mới, bên cạnh nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần làm tốt việc giám sát và phản biện xã hội.

Thực chất của việc giám sát và phản biện xã hội là thực hiện quyền làm chủ của dân trong điều kiện một Đảng cầm quyền, để làm cho đường lối, chủ trương của Đảng được thể hiện một cách đúng đắn nhất, đầy đủ nhất nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng xác định: giám sát và phản biện xã hội là trách nhiệm của mình với dân, với Đảng.

Tiếng nói của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải thực sự xuất phát từ thực tiễn, phải có hiệu quả thực tế.

Để có cơ sở cho Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt nhiệm vụ được quy định tại điều 9 Hiến pháp năm 2013, ngày 12/12/2013, Bộ Chính Trị ban hành Quyết định số 217 về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội” và Quyết định số 218 về “Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính Quyền”. Hai quyết định này là những định hướng quan trọng để Mặt trận các cấp triển khai thực thi nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của mình.

Thực tiễn phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay đòi hỏi hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Tiếng nói của Mặt trận Tổ quốc phải được ghi nhận ở từng chủ trương, chính sách, từng dự án, nhằm phát hiện những chính sách xa rời thực tiễn, “chủ trương trên trời”, “những dự án khủng” đi ngược lại lợi ích của đất nước, của nhân dân.

Qua hoạt động giám sát, phản biện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải kiến nghị được những nội dung thích hợp, thiết thực góp phần đảm bảo tính đúng đắn của các chủ trương, chính sách, dự án; đồng thời phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

Tiếng nói của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải thực sự xuất phát từ thực tiễn, phải có hiệu quả thực tế, chứ không mang tính hình thức. Việc giám sát và phản biện cần được tiến hành công khai, được tổ chức chu đáo với ý thức trách nhiệm đầy đủ của những bên liên quan.

Tiếng nói phản biện xã hội của Mặt trận phải được pháp luật thừa nhận và bắt buộc các cơ quan hữu quan phải nghiên cứu, xem xét, tiếp thu và chỉnh sửa kịp thời, chứ không phải “góp ý rồi để đó”. Tiếng nói của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không còn chung chung nữa, mà phải cụ thể, rành mạch, khoa học, để mỗi chủ trương, chính sách, các dự án… mà Mặt trận có tiếng nói sẽ gần với thực tiễn hơn, có lợi hơn cho lợi ích của đất nước, của dân tộc, của người dân.

Để thực hiện được vai trò giám sát và phản biện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải có những con người thật sự có đức tài, có năng lực, có chuyên môn sâu về nhiều lĩnh vực và có dũng khí. Đòi hỏi cấp bách của Mặt trận các cấp hiện nay là phải có hệ thống tiếp nhận, tổng hợp và xử lý thông tin, trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị với cơ quan, đơn vị, các bộ, ngành liên quan, hoặc Chính phủ, Trung ương Đảng một cách chính xác, đầy đủ và khoa học.

Tiếp sức cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã đến lúc cần phải đưa giám sát và phản biện xã hội vào cuộc sống, trở thành một nếp sinh hoạt thường xuyên ở mọi cơ quan, đơn vị, mọi nơi trong cả nước. Người dân mong đợi hoạt giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước phù hợp với thực tiễn cuộc sống hơn; đồng thời bộ máy Nhà nước và đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao về năng lực, cũng như phẩm chất đạo đức.

Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người dân được lắng nghe, được thực hiện quyền giám sát và phản biện xã hội, từ đó góp sức làm trong sạch bộ máy Nhà nước và đảm bảo trong Đảng, trong chính quyền không còn "vùng cấm" và những "siêu đảng viên", “siêu nhân”.

Làm tốt công tác giám sát, phản biện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tạo được niềm tin trong nhân dân, huy động được sức dân tham gia vào quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Làm được như vậy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mới thực sự trở thành cầu nối vững chắc giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước./.

Mai Hồng/VOV1 

Chia sẻ bài viết