Tiếng Việt | English

02/07/2015 - 10:16

UBMTTQVN huyện Cần Đước: Góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Những năm qua, UBMTTQVN huyện Cần Đước, tỉnh Long An đã phát huy vai trò tích cực trong vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền vững mạnh, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác Mặt trận. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh-quốc phòng của huyện nhà.

Theo đó, với chức năng và nhiệm vụ của mình, UBMTTQVN huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo các tầng lớp nhân dân; tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo sửa đổi luật, các chủ trương, chính sách mới ban hành, cũng như tham gia góp ý kiến đối với cán bộ, đảng viên ở khu dân cư, nơi cư trú,…

Trong 5 năm qua, UBMTTQVN huyện phối hợp với HĐND tổ chức tiếp xúc cử tri được 1.267 cuộc để cử tri trực tiếp phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của mình đến các cơ quan quyền lực Nhà nước. Công tác giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được UBMTTQVN các cấp trong huyện thực hiện khá tốt. Theo đó, huyện đã tiếp công dân 126 lần với 215 người, tham gia giải quyết 256 trường hợp khiếu nại, thắc mắc của nhân dân bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Về công tác giám sát thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải luôn được MTTQVN huyện quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động. Thông qua hoạt động của các ban này, đã góp phần rất lớn trong việc khắc phục các thiếu sót, sai phạm trong việc thực thi pháp luật. Đồng thời tham gia vào việc phòng, chống lãng phí, tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư ở địa phương.

Đặc biệt, những vấn đề liên quan đến đời sống, sinh hoạt ở cộng đồng dân cư đều được công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Thông qua các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”… đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, UBMTTQVN huyện Cần Đước tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh để Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam thật sự là Nhà nước của dân, do dân, vì dân./.

Lê Dung 

Chia sẻ bài viết