Tiếng Việt | English

02/07/2020 - 08:19

Coi trọng chất lượng, năng lực cấp ủy nhiệm kỳ mới

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, khi xây dựng đề án nhân sự cần coi trọng chất lượng, năng lực cấp ủy nhiệm kỳ mới (2020-2025).

Nhân sự lựa chọn để bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ mới rất quan trọng, do đó không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Công tác nhân sự phải được thực hiện tốt từ khâu phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đến lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong đảng viên và quần chúng nhân dân. Công tác nhân sự là “then chốt” của mọi “then chốt”, vì vậy phải sàng lọc thật kỹ, coi trọng chất lượng, bảo đảm số lượng với cơ cấu thật hợp lý có tính kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Yêu cầu việc lựa chọn, đánh giá những đảng viên bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ mới phải được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, chu đáo, đúng quy trình, quy định,…

Cấp ủy nhiệm kỳ mới (2020-2025) phải là những đảng viên tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, đoàn kết, phát huy dân chủ, có phẩm chất đạo đức, uy tín, thật sự trong sạch, có tầm nhìn toàn diện, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, xứng tầm với nhiệm vụ mới. Nghị quyết đại hội dù có sát hợp với ý Đảng - lòng dân nhưng nếu cấp ủy không bảo đảm chất lượng, không phát huy được năng lực và trí tuệ tập thể thì nghị quyết không được thực hiện một cách quyết liệt, chậm hoặc không đi vào cuộc sống người dân./.

Bé Bảy

Chia sẻ bài viết