Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND

 Tiếp công dân; tiếp nhận, nghiên cứu, chuyển đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên cần được chú trọng.

Qua giám sát, khảo sát cho thấy, công tác tiếp dân và đôn đốc giải quyết đơn thư của đại biểu HĐND ở 3 cấp có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, hiệu quả thực sự của công tác tiếp công dân chưa cao, một số đại biểu chỉ dừng lại ở việc gặp gỡ, trao đổi và chuyển đơn đến cơ quan thẩm quyền, chưa chú trọng hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

Công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư của đại biểu HĐND nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu, việc phối hợp, kết nối và trao đổi thông tin về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư giữa các cấp chính quyền, giữa các ngành, tổ chức chưa đồng bộ, dẫn đến tình trạng trùng lắp, chồng chéo, thậm chí mâu thuẫn,...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này,  trước hết, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đại biểu HĐND; phát huy vai trò cơ quan tham mưu, tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác tiếp công dân và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Từng đại biểu phát huy tốt quy chế hoạt động của HĐND về hoạt động tiếp công dân.

Khi tiếp công dân, các đại biểu cần bình tĩnh, kiên nhẫn, lắng nghe, kiên trì giải thích, hướng dẫn để người dân nắm và hiểu được những quy định của pháp luật về vấn đề người dân quan tâm. Bên cạnh đó, đại biểu cần biểu thị sự quan tâm sâu sắc đến những việc người dân trình bày, sẵn sàng giúp đỡ, hướng dẫn người dân có thể giải tỏa được những bức xúc của mình và yên tâm chờ đợi sự giải quyết của cơ quan thẩm quyền.

QUẾ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết